Tính: (f(-2);) (f(-1);) ( f(0); ) (f(frac12);) ( f(1);) ( f(2); ) (f(3)).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 44 sgk toán 9 tập 1

b) mang đến hàm số (y = g(x) = dfrac23 x + 3).

Tính: (g(-2);) ( g(-1);) ( g(0);) ( g(dfrac12);) ( g(1);) ( g(2);) ( g(3)).

c) tất cả nhận xét gì về quý giá của nhì hàm số đã mang đến ở bên trên khi biến chuyển (x) lấy cùng một cực hiếm ?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+) giá trị của hàm số (f(x)) trên (x=a) là (f(a)). 

Tức là cụ (x=a) vào biểu thức của hàm số (f(x)) ta tính được (f(a)).

+) quý giá của hàm số (y=ax+b) to hơn giá trị của hàm số (y=ax) là (b) đơn vị chức năng khi (x) lấy và một giá trị.


Lời giải bỏ ra tiết

a) Thay những giá trị vào hàm số (y = f(x) = dfrac23 x). Ta có

 (f(-2) = dfrac23.(-2)=dfrac2.(-2)3=dfrac-43).

 (f(-1) = dfrac23.(-1)= dfrac2.(-1)3=dfrac-23).

 (f(0) = dfrac23.0=0). 

 (fleft (dfrac12 ight ) =dfrac23.dfrac12=dfrac13).

 (f(1) = dfrac23.1=dfrac23).

 (f(2) = dfrac23.2=dfrac43).

 (f(3) = dfrac23.3=2). 

b) Thay các giá trị vào hàm số (y = g(x) = dfrac23 x + 3). Ta có

 (g(-2) = dfrac23.(-2)+3= dfrac2.(-2)3+3\=dfrac-43+dfrac93=dfrac53.)

 (g(-1) = dfrac23.(-1)+3 = dfrac2.(-1)3+3\= dfrac-23+dfrac93=dfrac73.)

 (g(0) = dfrac23.0+3= dfrac2.03+3=0+3=3.)

 (gleft ( dfrac12 ight ) = dfrac23. dfrac12 +3\=dfrac13+3=dfrac13+dfrac93=dfrac103.)

 (g(1) = dfrac23.1+3=dfrac23+3\=dfrac23+dfrac93=dfrac113.)

 (g(2) = dfrac23.2+3=dfrac2.23+3=dfrac43+3\=dfrac43+dfrac93=dfrac133)

 (g(3) = dfrac23.3+3=2+3=5.)

c)

Từ kết quả câu a cùng câu b ta thấy:

Khi (x) lấy cùng một giá trị thì quý hiếm của (g(x)) to hơn giá trị của (f(x)) là (3) đối kháng vị.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài Tập Hàm Số Lớp 7, Bài Tập Về Hàm Số (Phần 3)

(Chú ý: hai hàm số (y=dfrac23 x) và (y = dfrac23 x + 3) phần lớn là hàm số đồng phát triển thành vì khi (x) tăng thì (y) cũng nhấn được các giá trị tương ứng tăng lên).