(= x^2.dfrac12x + x^2.(-5) + (-2x).dfrac12x + (-2x).(-5) + 3.dfrac12x + 3.(-5))

(= dfrac12x^3 - 5x^2 - x^2 + 10x + dfrac32x - 15)

(= dfrac12x^3 - 6x^2 + dfrac232x - 15)

b)((x^2 - 2xy + y^2)(x - y))

(= x^2.x + x^2.(-y) + (-2xy).x + (-2xy).(-y) + y^2.x + y^2.(-y))

(= x^3 - x^2y - 2x^2y + 2xy^2 + xy^2 - y^3)

(= x^3 -3x^2y + 3xy^2 - y^3)

Lưu ý:

Muốn nhân một đa thức cùng với một đa thức, ta nhân từng hạng tử của nhiều thức này cùng với từng hạng tử của nhiều thức tê rồi cộng các tích với nhau.

 

 
Bạn đang xem: Bài 10 trang 8 sgk toán 8 tập 1

*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập luyện tập (trang 8-9) khác • Giải bài 10 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 tiến hành phép... • Giải bài xích 11 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 chứng minh rằng giá... • Giải bài bác 12 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài bác 13 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài bác 14 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 Tìm bố số từ nhiên... • Giải bài 15 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 làm cho tính...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học tập 8
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 8-9)
• Giải bài 10 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài xích 11 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài 12 trang 8 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài 13 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài xích 14 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài xích 15 trang 9 - SGK Toán 8 Tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn thiết bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài 44 Trang 45 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 44 Trang 45 Sgk Toán 7

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12