Tính độ dài những cạnh của hình thang cân(ABCD) trên chứng từ kẻ ô vuông (h.30, độ lâu năm của cạnh ô vuông là (1cm)).

*


-->