Nhiệt độ trung bình các tháng trong một năm của một địa phương được lưu lại trong bảng 16 (đo bằng độ C):

-->