Cho con đường tròn tâm O bán kính 25cm, dây AB bởi 40cm. Vẽ dây CD tuy nhiên song với AB và có khoảng cách đến AB bởi 22cm. Tính độ lâu năm dây CD.

Bạn đang xem: Bài 14 trang 106 sgk toán 9


*

Gợi ý:

- cách 1:Kẻ(OE ⊥ AB, OF ⊥ CD). Tính EA, EF.

- cách 2: Tính OE, OF.

- cách 3:Áp dụng định lí Pitago trong tam giác vuông OFD, tính FD. Từ đó tính CD

Kẻ (OE ⊥ AB, OF ⊥ CD).

(Rightarrow EA=EB=dfracAB2=20,left( cm ight))(định lí 2 lần bán kính và dây cung)

Ta thấy(E, O, F) trực tiếp hàng nên EF là khoảng cách giữa hai dây AB cùng CD(Rightarrow EF=22cm).

Xem thêm: Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ Cộng Trừ Nhân Chia Số Thập Phân

Áp dụng định lí Pitago trong tam giác vuông OEB có:

(eginaligned & OB^2=OE^2+EB^2 \ & Rightarrow OE=sqrtOB^2-EB^2=sqrt25^2-20^2=15,left( cm ight) \ endaligned)

(Rightarrow OF=EF-OE=22-15=7,left( cm ight))

Áp dụng định lí Pitago trong tam giác vuông OFD có:

(eginaligned và OD^2=OF^2+FD^2 \ & Rightarrow FD=sqrtOD^2-OF^2=sqrt25^2-7^2=24,left( centimet ight) \ endaligned)

(Rightarrow CD=2FD=2.24=48,left( cm ight) )(định lí đường kính và dây cung)


Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại đây để học tốt hơn.
Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 3: contact giữa dây và khoảng cách từ trung tâm đến dây khác • Giải bài bác 12 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến đường tròn... • Giải bài xích 13 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại đường tròn (O)... • Giải bài bác 14 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến đường tròn... • Giải bài 15 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại hình 70 trong đó... • Giải bài 16 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến đường tròn...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học tập 9
bài bác trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 9
Bài 3: contact giữa dây và khoảng cách từ trọng tâm đến dây
• Giải bài bác 12 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 13 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 14 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 15 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 16 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số bậc nhất Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn Chương 3: Góc với mặt đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu
Giải bài tập SGK Toán 9
Giải bài bác tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12