a) Vẽ đồ vật thị của những hàm số(y=2x;y=2x+5;y=-dfrac23x)và(y=-dfrac23x+5 )

trên và một mặt phẳng tọa độ.

b) tứ đường trực tiếp trên giảm nhau tạo thành thành tứ giác OABC (O là nơi bắt đầu tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không? vày sao ?
Bạn đang xem: Bài 15 trang 51 sgk toán 9

Đồ thị của hàm số (y=-dfrac23x+5 )là một con đường thẳng trải qua hai điểm tất cả tọa độ((0;5)) với ((3;3)).
*

Vì mặt đường thẳng(y=2x) tuy nhiên song với mặt đường thẳng(y=2x+5) và đường thẳng(y=-dfrac23x) tuy nhiên song với đường thẳng(y=-dfrac23x+5) đề nghị tứ giác
Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) khác • Giải bài bác 15 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ trang bị thị của... • Giải bài bác 16 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ trang bị thị của... • Giải bài 17 trang 51 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ đồ dùng thị của... • Giải bài 18 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Biết rằng... • Giải bài xích 19 trang 52 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đồ thị của hàm...


Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 7 Sgk Toán 7 Tập 1 : Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9