Hướng dẫn giải bài xích §5. Công thức sát hoạch gọn, Chương IV – Hàm số (y = ax^2 (a ≠ 0)). Phương trình bậc nhì một ẩn, sách giáo khoa toán 9 tập hai. Nội dung bài giải bài bác 17 18 19 trang 49 sgk toán 9 tập 2 bao gồm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài bác tập phần đại số gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Bài 18 trang 49 sgk toán 9 tập 2


Lý thuyết

1. Công thức sát hoạch gọn

Đối với phương trình bậc hai (ax^2+bx+c=0(a eq 0)), trong nhiều trường hợp nếu để (b=2b’ (bvdots 2)) thì liệu việc đo lường có đơn giản hơn?

(b=2b’ Rightarrow Delta =(2b’)^2-4ac=4b’^2-4ac=4(b’^2-ac))

Ta có: (Delta ‘=b’^2-ac)

Từ đó, ta đi cho các tóm lại sau đây:

Với các phương trình bậc nhị (ax^2+bx+c=0(a eq 0)) và (b=2b’), (Delta ‘=b’^2-ac) thì:

Nếu (Delta ‘>0) thì phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt

(x_1=frac-b’+sqrtDelta ‘a; x_2=frac-b’-sqrtDelta ‘a)

Nếu (Delta ‘=0) thì phương trình bao gồm nghiệm kép (x=frac-b’a)

Nếu (Delta ‘


2. Trả lời thắc mắc 2 trang 48 sgk Toán 9 tập 2

Giải phương trình (5x^2 + 4x – 1 = 0) bằng cách điền vào các chỗ trống:

(a = …;,b’ = …;c = …); (Delta ‘ = …;,sqrt Delta ‘ = …)

Nghiệm của phương trình (x_1 = …;,x_2 = …)

Trả lời:

(a = 5;,b’ = 2;c = – 1);

(Delta ‘ = (b’)^2 – ac = 2^2 – 5.left( – 1 ight) = 9;,sqrt Delta ‘ = 3)
Xác định (a, b’, c) rồi sử dụng công thức sát hoạch gọn giải những phương trình:

a) (3x^2 + 8x + 4 = 0)

b) (7x^2 – 6sqrt 2 x + 4 = 0)

Trả lời:

a) Xét phương trình (3x^2 + 8x + 4 = 0) có (a = 3; b’ = 4; c = 4)

(Delta ‘ = left( b’ ight)^2 – ac = 4^2 – 3.4 = 4 >0Rightarrow sqrt Delta ‘ = 2)

Phương trình bao gồm 2 nghiệm phân biệt:

(displaystyle x_1 = – 4 + 2 over 3 = – 2 over 3;,,x_2 = – 4 – 2 over 3 = – 2)

b) Xét phương trình (7x^2 – 6sqrt 2 x + 4 = 0) tất cả (a = 7;,,b’ = – 3sqrt 2 ;,,c = 2)

(Delta ‘ = left( b’ ight)^2 – ac = left( – 3sqrt 2 ight)^2 – 7.4 = -10Dưới đó là Hướng dẫn giải bài xích 17 18 19 trang 49 sgk toán 9 tập 2. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

edingsport.net reviews với các bạn đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần đại số chín kèm bài giải chi tiết bài 17 18 19 trang 49 sgk toán 9 tập 2 của bài bác §5. Công thức nghiệm thu sát hoạch gọn trong Chương IV – Hàm số (y = ax^2 (a ≠ 0)). Phương trình bậc nhì một ẩn cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài xích 17 18 19 trang 49 sgk toán 9 tập 2

1. Giải bài 17 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Xác định (a, b’, c) rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải những phương trình:

a) (4x^2 + 4x + 1 = 0);

b) (13852x^2 – 14x + 1 = 0);

c) (5x^2 – 6x + 1 = 0);

d) ( – 3x^2 + 4sqrt 6 x + 4 = 0).

Bài giải:

a) (4x^2 + 4x + 1 = 0)

Ta có: (a = 4, b’ = 2, c = 1)

Suy ra (Delta’ = 2^2 – 4.1 = 0)

Do đó phương trình gồm nghiệm kép:

(x_1 = x_2 = dfrac – 24 = – dfrac1 2).

b) (13852x^2 – 14x + 1 = 0)

Ta có: (a = 13852, b’ = – 7, c = 1)

Suy ra (Delta’ = ( – 7)^2 – 13852.1 = – 13803 0).

Do kia phương trình gồm hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac3 + sqrt 45=dfrac55 = 1)

(x_2 = dfrac3 – sqrt 45=dfrac15.)

d) ( – 3x^2 + 4sqrt 6 x + 4 = 0)

Ta có: (a = – 3, b’ = 2sqrt 6 , c = 4)

Suy ra (Delta ‘ = (2sqrt 6 )^2 – ( – 3).4 = 36 > 0)

Do đó phương trình gồm hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac – 2sqrt 6 + 6 – 3 = dfrac2sqrt 6 – 63)

(x_2 = dfrac – 2sqrt 6 – 6 – 3 = dfrac2sqrt 6 +6 3)

2. Giải bài bác 18 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Đưa những phương trình sau về dạng (ax^2 + 2b’x + c = 0) cùng giải chúng. Sau đó, cần sử dụng bảng số hoặc máy tính để viết sấp xỉ nghiệm tìm kiếm được (làm tròn hiệu quả đến chữ số thập phân thứ hai):

a) (3x^2 – 2x = x^2 + 3);

b) ((2x – sqrt 2 )^2 – 1 = (x + 1)(x – 1));

c)(3x^2 + 3 = 2(x + 1));

d) (0,5x(x + 1) = (x – 1)^2).

Bài giải:

a) (3x^2 – 2x = x^2 + 3)

( Leftrightarrow 3x^2 – 2x – x^2 – 3=0)

(Leftrightarrow 2x^2 – 2x – 3 = 0)

Suy ra (a = 2, b’ = – 1, c = – 3)

(Rightarrow Delta ‘ = ( – 1)^2 – 2.( – 3) = 7 > 0).

Do đó phương trình bao gồm hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac1 + sqrt 7 2 approx 1,82)

(x_2 = dfrac1 – sqrt 7 2 approx – 0,82)

b) ((2x – sqrt 2 )^2 – 1 = (x + 1)(x – 1))

(Leftrightarrow 4x^2-4sqrt 2 x + 2- 1 = x^2 -1)

(Leftrightarrow 4x^2-4sqrt 2 x + 2 – 1 – x^2 +1=0)

(Leftrightarrow 3x^2 – 4sqrt 2 x + 2 = 0)

Suy ra (a = 3, b’ = – 2sqrt 2 , c = 2)

(Rightarrow Delta ‘ = ( – 2sqrt 2 )^2 – 3.2 = 2 > 0)

Do kia phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac2sqrt 2 + sqrt 2 3 = sqrt 2 approx 1,41)

(x_2 = dfrac2sqrt 2 – sqrt 2 3 = dfracsqrt 2 3 approx 0,47)

c) (3x^2 + 3 = 2(x + 1) )

(Leftrightarrow 3x^2 +3- 2x -2 = 0)

(Leftrightarrow 3x^2 – 2x +1 = 0)

Suy ra (a = 3, b’ = – 1, c = 1)

(Rightarrow Delta ‘ = ( – 1)^2 – 3.1 = – 2 0)

Do đó phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = 2,5 + sqrt 4,25 approx 4,56)

(x_2 = 2,5 – sqrt 4,25 approx 0,44)

(Rõ ràng vào trường vừa lòng này sử dụng công thức nghiệm thu gọn cũng không đơn giản dễ dàng hơn)

3. Giải bài bác 19 trang 49 sgk Toán 9 tập 2

Đố em biết vị sao khi (a > 0) với phương trình (ax^2 + bx + c = 0) vô nghiệm thì(ax^2 + bx + c > 0) với tất cả giá trị của (x )?

Bài giải:

Khi (a > 0) và phương trình vô nghiệm thì (Delta = b^2 – 4ac 0)

Lại có:

(eginarraylax^2 + bx + c = aleft( x^2 + dfracbax ight) + c\ = aleft( x^2 + 2.dfracb2a.x + dfracb^24a^2 ight) – dfracb^24a + c\ = aleft( x + dfracb2a ight)^2 – dfracb^2 – 4ac4aendarray)

(=aleft ( x + dfracb2a ight )^2+ left(-dfracb^2-4ac4a ight))

Vì (aleft ( x + dfracb2a ight )^2 ge 0) với tất cả (x in R), phần nhiều (a>0).

Lại gồm (-dfracb^2-4ac4a > 0) (cmt)

Vì tổng của số không âm với số dương là một số dương vì đó

(aleft ( x + dfracb2a ight )^2+ left(dfracb^2-4ac4a ight) >0) với đa số (x).

Xem thêm: Giải Bài 11 Trang 13 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 11, Bài 11 Trang 13 Sgk Toán 8 Tập 2

Hay (ax^2 + bx + c >0) với tất cả (x).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 cùng với giải bài 17 18 19 trang 49 sgk toán 9 tập 2!