Số trọng lượng (tính bởi kilôgam) của 120 em của một trường mẫu giáo ở thành phố A được khắc ghi trong bảng 27:

-->