Một trạm biến hóa áp và một khu dân cư được xây dựng biện pháp xa hai bờ sông tại hai địa điểm(A) và(B) (h.19).Hãy kiếm tìm trên kè sông gần khu cư dân một địa điểm(C) nhằm dụng một cột mắc dây đưa điện tự trạm thay đổi áp về đến khu dân cư sao để cho độ dài đường dây dẫn là ngắn nhất.

-->