c) Cặp góc (A_1,B_2) và cặp góc (A_4,B_3) được hotline là hai cặp góc trong cùng phía.

Tính:

(widehatA_1+widehatB_2; widehatA_4+widehatB_3).


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

a) Vẽ lại hình.

b) (widehat A_2 = widehat A_4) (Hai góc đối đỉnh) 

( Rightarrow widehat A_2 = 40^o)

(eqalign và widehat A_1 + widehat A_4 = 180^o( ext nhị góc kề bù ) cr & Rightarrow widehat A_1 = 180^0 - widehat A_4 cr&;;;;;;;;;;= 180^o - 40^o = 140^o cr )

(eqalign & widehat A_1 = widehat A_3( ext nhị góc đối đỉnh ) cr & Rightarrow widehat A_3 = 140^o cr )

(eqalign và widehat B_2 = widehat B_4( ext nhị góc đối đỉnh ) cr & Rightarrow widehat B_4 = 40^o cr )

(eqalign & widehat B_2 + widehat B_3 = 180^o ( ext nhì góc kề bù )cr & Rightarrow widehat B_3 = 180^o - widehat B_2 cr và ,,,,,,,,,,,,,,, = 180^o - 40^o = 140^o cr )

(eqalign& widehat B_3 = widehat B_1( ext nhì góc đối đỉnh ) cr & Rightarrow widehat B_1 = 140^o cr )