a)((a + b + c)^2 )(= <(a + b) + c>^2 )(= (a + b)^2 + 2(a + b)c + c^2 )(= a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2)(= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac)b)((a + b - c)^2 )(= <(a + b) -c>^2 )(= (a + b)^2 - 2(a + b)c + c^2)(= a^2 + 2ab + b^2 - 2ac - 2bc + c^2)(= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ac)c)((a - b - c)^2 )(=<(a - b)^2 - c>^2 )(= (a - b)^2 - 2(a - b)c + c^2)(= a^2 - 2ab + b^2 - 2ac + 2bc + c^2)(= a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2bc - 2ac)

Nhận xét:

Từ câu hỏi trên ta minh chứng được những hằng đẳng thức sau:

((a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca\ (a+b-c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab-2bc-2ca\ (a-b-c)^2=a^2+b^2+c^2-2ab+2bc-2ca)

 
Bạn đang xem: Bài 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1

*

Tham khảo lời giải các bài xích tập luyện tập trang 12 khác • Giải bài đôi mươi trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 dấn xét sự đúng, sai... • Giải bài xích 21 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 Viết các đa thức sau... • Giải bài xích 22 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 Tính... • Giải bài bác 23 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 minh chứng rằng:((a +... • Giải bài 24 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 Tính quý giá của biểu... • Giải bài xích 25 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 Tính:a)((a + b...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học tập 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập trang 12
• Giải bài đôi mươi trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài xích 21 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài bác 22 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài 23 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài 24 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1 • Giải bài 25 trang 12 - SGK Toán 8 Tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Cdsht Có Nghĩa Là Gì ? Viết Tắt Của Từ Gì? Cdsht Có Nghĩa Là Gì

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12