Giải những phươngtrình:a)(dfrac2x - 5x + 5 = 3)b)(dfracx^2 - 6x = x + dfrac32)c)(dfrac(x^2 + 2x) - (3x + 6)x - 3 = 0)d)(dfrac53x + 2 = 2x - 1)
Bạn đang xem: Bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 22

Hướng dẫn: Cách giải phương trình đựng ẩn ngơi nghỉ mẫu:

+ cách 1: tìm kiếm điều kiện xác định của phương trình

+ bước 2: Quy đồng chủng loại hai vế của phương trình rồi khử mẫu

+ cách 3: Giải phương trình vừa dấn được

+ cách 4: Kết luận. Trong số giá trị của ẩn vừa kiếm được ở cách 3, những giá trị vừa lòng điều kiện xác định đó là các nghiệm của phương trình sẽ cho.

Bài giải

a)(dfrac2x - 5x + 5 = 3)

ĐKXĐ:(x + 5 e 0 Leftrightarrow x e -5)(dfrac2x - 5x + 5 = 3)(Leftrightarrow 2x - 5 = 3(x + 5))(Leftrightarrow 2x - 5 = 3x + 15)(Leftrightarrow 2x - 3x = 15 + 5)(Leftrightarrow -x = 20)(Leftrightarrow x = -20)(thỏa mãn)Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = left-20 ight )

b)(dfracx^2 - 6x = x + dfrac32)ĐKXĐ:(x e 0)(dfracx^2 - 6x = x + dfrac32)(Leftrightarrow dfracx^2 - 6x = dfrac2x2 + dfrac32)(Leftrightarrow dfracx^2 - 6x = dfrac2x + 32 )(Leftrightarrow (x^2 - 6).2 = (2x + 3).x)(Leftrightarrow 2x^2 - 12 = 2x^2 + 3x)( Leftrightarrow 3x = -12)( Leftrightarrow x = -4)(thỏa mãn)Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = left-4 ight )

c)(dfrac(x^2 + 2x) - (3x + 6)x - 3 = 0)ĐKXĐ:(x - 3 e 0 Leftrightarrow x e 3)(dfrac(x^2 + 2x) - (3x + 6)x - 3 = 0)(Rightarrow (x^2 + 2x) - (3x + 6) = 0)(Leftrightarrow x(x + 2) - 3(x + 2) = 0)(Leftrightarrow (x - 3)(x + 2) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl x - 3 = 0\ x + 2 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 3 ,, ext(loại)\ x = -2 ,, ext(thỏa mãn)endarray ight.)Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = left-2 ight )d)(dfrac53x + 2 = 2x - 1)ĐKXĐ:(3x + 2 e 0 Leftrightarrow x e -dfrac23)(dfrac53x + 2 = 2x - 1)(Leftrightarrow 5 = (2x - 1)(3x + 2))(Leftrightarrow 5 = 6x^2 + 4x - 3x - 2)(Leftrightarrow 5 = 6x^2 + x - 2)(Leftrightarrow 6x^2 + x - 7 = 0)(Leftrightarrow 6x^2 - 6 + x - 1 = 0)(Leftrightarrow 6(x^2 - 1) + (x - 1) = 0)(Leftrightarrow 6(x + 1)(x - 1) + (x - 1) = 0)(Leftrightarrow <6(x + 1) + 1)>(x - 1) = 0)(Leftrightarrow (6x + 6 + 1)(x - 1) = 0)(Leftrightarrow (6x + 7)(x - 1) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl 6x + 7 = 0\ x - 1 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = dfrac-76 ,, ext(thỏa mãn)\ x = 1 ,, ext(thỏa mãn)endarray ight.)Vậy phương trình gồm tập nghiệm là(S = left\dfrac-76;,,1 ight )


Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 5: Phương trình chứa ẩn ở chủng loại khác • Giải bài bác 27 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các... • Giải bài 28 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 29 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 2 các bạn Sơn giải phương... • Giải bài xích 30 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 31 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài 32 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 33 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm các giá trị của a...


Xem thêm: Luyện Tập: Giải Bài 51 Trang 101 Sgk Toán 7 Tập 1 Trang 101, Bài 51 Trang 101 Sgk Toán 7 Tập 1

Mục lục Lớp 8 theo chương •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài tập SGK đồ vật lý 8 •Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 8 •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Phần 1: Thiên nhiên, con fan ở các Châu lục (tiếp theo) - Giải bài tập SGK Địa lý 8 •Chương 11: Châu Á - Phần 1: Thiên nhiên, con fan ở những Châu lục (tiếp theo) •Chương 12: Tổng kết địa lý tự nhiên và địa lý những châu lục - Phần 1: Thiên nhiên, con bạn ở những Châu lục (tiếp theo) •Địa lý tự nhiên - Phần 2: Địa lý vn •Chương 2: Nhiệt học tập - Giải bài tập SGK đồ lý 8 •Chương 2: phản nghịch ứng chất hóa học - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 1: tổng quan về cơ thể người - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Phần 2: Địa lý vn - Giải bài bác tập SGK Địa lý 8 •Chương 3: Mol và giám sát và đo lường hóa học tập - Giải bài xích tập SGK hóa học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 2: tải - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Oxi - không khí - Giải bài tập SGK chất hóa học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tuần trả - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học tập 8 •Chương 5: Hiđro - Nước - Giải bài tập SGK hóa học 8 •Chương 4: thở - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: dung dịch - Giải bài tập SGK hóa học 8 •Chương 5: hấp thụ - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 6: thương lượng chất và năng lượng - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 7: bài trừ - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 8: da - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 9: Thần kinh và giác quan liêu - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 10: Nội ngày tiết - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 11: sản xuất - Giải bài tập SGK Sinh học 8