Giải bài tập trang 16, 17 bài xích 5 các hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) SGK Toán 8 tập 1. Câu 30: Rút gọn những biểu thức sau:...

Bạn đang xem: Bài 30 trang 16 sgk toán 8 tập 1


Bài 30 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Rút gọn những biểu thức sau:

a) (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)

b) (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) – (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

Bài giải:

a) (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3) = (x + 3)(x2 – 3x + 32 ) - (54 + x3)

= x3 + 33 - (54 + x3)

= x3 + 27 - 54 - x3

= -27

b) (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) – (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)

= (2x + y)<(2x)2 – 2 . X . Y + y2> – (2x – y)(2x)2 + 2 . X . Y + y2>

= <(2x)3 + y3>- <(2x)3 - y3> 

= (2x)3 + y3- (2x)3 + y3= 2y3

Bài 31 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:

a) a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)

b) a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b)

Áp dụng: Tính a3 + b3 , biết a . B = 6 với a + b = -5

Bài giải:

a) a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)

Thực hiện nay vế phải:

(a + b)3 – 3ab(a + b) = a3 + 3a2b+ 3ab2 + b3 – 3a2b – 3ab2

= a3 + b3

Vậy a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)

b) a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b)

Thực hiện tại vế phải:

(a – b)3 + 3ab(a – b) = a3 - 3a2b+ 3ab2 - b3 + 3a2b – 3ab2

= a3 – b3

Vậy a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b)

Áp dụng:

Với ab = 6, a + b = -5, ta được:

a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b) = (-5)3 - 3 . 6 . (-5)

= -53 + 3 . 6 . 5 = -125 + 90 = -35.

Bài 32 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Điền các đơn thức phù hợp vào ô trống:

a) (3x + y)( - + ) = 27x3 + y3

b) (2x - )( + 10x + ) = 8x3 - 125.

Xem thêm: Leak Là Gì Trong Kpop, 13 Thuật Ngữ Fan Ruột Nào Của Kpop Cũng Phải Biết

Trả lời:

a) Ta có:

27x3 + y3 = (3x)3 + y3= (3x + y)<(3x)2 – 3x . Y + y2> = (3x + y)(9x2 – 3xy + y2)

Nên: (3x + y) (9x2 – 3xy + y2 ) = 27x3 + y3

b) Ta có:8x3 - 125 = (2x)3 - 53= (2x - 5)<(2x)2 + 2x . 5 + 52>

= (2x - 5)(4x2 + 10x + 25)

Nên: (2x - 5)(4x2+ 10x +25 ) = 8x3 - 125

Bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1

Tính:

a) (2 + xy)2 b) (5 – 3x)2

c) (5 – x2)(5 + x2) d) (5x – 1)3

e) (2x – y)(4x2 + 2xy + y2) f) (x + 3)(x2 – 3x + 9)

Bài giải:

a) (2 + xy)2 = 22 + 2 . 2 . Xy + (xy)2 = 4 + 4xy + x2y2

b) (5 – 3x)2= 52 – 2 . 5 . 3x + (3x)2 = 25 – 30x + 9x2

c) (5 – x2)(5 + x2) = 52 – (x2)2 = 25 – x4

d) (5x – 1)3 = (5x)3 – 3 . (5x)2. 1 + 3 . 5x . 12 – 13 = 125x3 – 75x2 + 15x – 1

e) (2x – y)(4x2 + 2xy + y2) = (2x – y)<(2x)2 + 2x . Y + y2> = (2x)3 – y3 = 8x3 – y3

f) (x + 3)(x2 – 3x + 9) = (x + 3)(x2 – 3x + 32) = x3 + 33 = x3 + 27.

Bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Rút gọn những biểu thức sau:a) (a + b)2 – (a – b)2; b) (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3

c) (x + y + z)2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)2

Bài giải:

a) (a + b)2 – (a – b)2 = (a2 + 2ab + b2) – (a2 – 2ab + b2)

= a2 + 2ab + b2 – a2 + 2ab - b2 = 4ab

Hoặc (a + b)2 – (a – b)2 = <(a + b) + (a – b)><(a + b) – (a – b)>

= (a + b + a – b)(a + b – a + b)

= 2a . 2b = 4ab

b) (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3

= (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3) – (a3 – 3a2b + 3ab2 – b3) – 2b3

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – a3 + 3a2b - 3ab2 + b3 – 2b3

= 6a2b

Hoặc (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3 = <(a + b)3 – (a – b)3> – 2b3

= <(a + b) – (a – b)><(a + b)2 + (a + b)(a – b) + (a – b)2> – 2b3

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2 + a2 – 2ab + b2) – 2b3

= 2b . (3a2 + b2) – 2b3 = 6a2b + 2b3 – 2b3 = 6a2b

c) (x + y + z)2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)2

= x2 + y2 + z2+ 2xy + 2yz + 2xz – 2(x2 + xy + yx + y2 + zx + zy) + x2 + 2xy + y2