Gọi G là trung tâm của tam giác ABC. Bài bác 30 trang 67 sgk toán lớp 7- tập 2 – đặc điểm ba đường trung con đường của tam giác

30. Hotline G là trung tâm của tam giác ABC. Bên trên tia AG lấy điểm G’ làm thế nào để cho G là trung điểm của AG’

a) So sánh những cạnh của tam giác BGG’ với các đường trung con đường của tam giác ABC

b) So sánh các đường trung tuyến đường của tam giác BGG’ với những cạnh của tam giác ABC.

Hướng dẫn:

*

a) So sánh các cạnh của ∆BGG’ với các đường trung đường của ∆ABC BG giảm AC trên N

CG giảm AB tại E

G là giữa trung tâm của ∆ABC

 => GA = AM

Mà GA = GG’ ( G là trung điểm của AG ‘)

GG’ = AM

Vì G là giữa trung tâm của ∆ABC => GB = BN

Mặt khác : GM = AG ( G là trung tâm )

AG = GG’ (gt)

GM = GG’

M là trung điểm GG’

Do đó ∆GMC = ∆G’MB vì :

GM = MG’

MB = MC

*

=> BG’ = CGQuảng cáo

mà CG = CE (G là trung tâm ∆ABC)

=> BG’ = CE

Vậy từng cạnh của ∆BGG’ bằng  đường trung tuyến đường của ∆ABC

b) So sánh các đường trung con đường của ∆BGG’ với cạnh ∆ABC

ta có: BM là con đường trung tuyến ∆BGG’

mà M là trung điểm của BC nên BM = BC

Vì IG = BG (I là trung điểm BG)

GN = BG ( G là trọng tâm)

=> IG = GN

Do đó ∆IGG’ = ∆NGA (cgc) => IG’ = AN => IG’ = 

*

– call K là trung điểm BG => GK là trung tuyến ∆BGG’

Vì GE = GC (G là trọng tâm ∆ABC)

=> GE = BG

mà K là trung điểm BG’ => KG’ = EG

Vì ∆GMC = ∆G’BM (chứng minh trên)

=> 

*
 (lại góc sole trong)

=> CE // BG’ => 

*
 (đồng vị)

Do đó ∆AGE = ∆GG’K (cgc) => AE = GK

mà AE = AB buộc phải GK = AB

Vậy mỗi đường trung tuyến ∆BGG’ bằng một nửa cạnh của tam giác ABC song song với nó