+ Hình 98Xét(ΔABC) và(ΔABD) có:(widehatCAB = widehatDAB )(AB) cạnh chung(widehatABC = widehatABD)Nên(ΔABC = ΔABD) (góc - cạnh - góc)+ Hình 99Ta có:(widehatB_1 + widehatB_2 = 180^o)(hai góc kề bù)(widehatC_1 + widehatC_2 = 180^o)(hai góc kề bù)Mà(widehatB_2 = widehatC_2) (giả thiết)(Rightarrow widehatB_1 = widehatC_1)Xét(ΔABD) và(ΔACE) có:(widehatB_1 = widehatC_1) (chứng minh trên)(BD = EC)(giả thiết)(widehatD = widehatE)(giả thiết)(Rightarrow ΔABD = ΔACE)( góc - cạnh - góc )Xét(ΔADC) và(ΔAEB) có:(widehatD = widehatE)(giả thiết)(DC = EB )(vì( DC = DB + BC ; EB = EC + BC)mà (DB = EC))( widehatC_2 = widehatB_2)(giả thiết)(Rightarrow ΔADC = ΔAEB)(góc - cạnh - góc)
Bạn đang xem: Bài 34 trang 123 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 5: trường hợp bằng nhau thứ bố của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) - rèn luyện 1 (trang 123 - 124) - luyện tập 2 (trang 124) khác • Giải bài bác 33 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ tam... • Giải bài bác 34 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên mỗi hình 98, 99 có... • Giải bài xích 35 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đến góc(xOy) khác... • Giải bài bác 36 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trên hình 100 ta... • Giải bài 37 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên từng hình 101, 102,... • Giải bài xích 38 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trên hình 104 ta... • Giải bài xích 39 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trên từng hình 105, 106,... • Giải bài bác 40 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho(ΔABC)... • Giải bài bác 41 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang lại tam giác(ABC.)... • Giải bài xích 42 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang đến tam giác(ABC)... • Giải bài bác 43 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang đến góc (xOy) không giống góc... • Giải bài xích 44 trang 125 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 Cho(ΔABC)... • Giải bài 45 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Cho bốn đoạn...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài 5: ngôi trường hợp đều nhau thứ cha của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) - luyện tập 1 (trang 123 - 124) - rèn luyện 2 (trang 124)
• Giải bài xích 33 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 34 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 35 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 36 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 37 trang 123 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 38 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 39 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 40 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 41 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 42 trang 124 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 43 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 44 trang 125 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 • Giải bài bác 45 trang 125 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Involving Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Involving

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số