Giải những phương trình:a)(|2x| = x - 6;)b)(|-3x| = x - 8;)c)(|4x| = 2x + 12;)d)(|-5x| - 16 = 3x.)
Bạn đang xem: Bài 36 sgk toán 8 tập 2 trang 51

a)(|2x| = x - 6)(Leftrightarrow left{eginarrayl 2x = x - 6 ,, extkhi ,, 2x geq 0\ -2x = x - 6 ,, extkhi ,, 2x Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = -2 \)b)(|-3x| = x - 8)(Leftrightarrow left{eginarrayl -3x = x - 8 ,, extkhi ,, -3x geq 0\ 3x = x - 8 ,, extkhi ,, -3x 0endarray ight. \ Leftrightarrow left{eginarrayl -4x = -8 ,, extkhi ,, x leq 0\ 2x = - 8 ,, extkhi ,, x > 0endarray ight. \ Leftrightarrow left{eginarrayl x = 2 ,, extkhi ,, x leq 0 ,, ext(loại)\ x = - 4 ,, extkhi ,, x > 0 ,, ext(loại)endarray ight. )Vậy phương trình gồm tập nghiệm là(S = varnothing)c)(|4x| = 2x + 12)(Leftrightarrow left{eginarrayl 4x = 2x + 12 ,, extkhi ,, 4x geq 0\ -4x = 2x + 12 ,, extkhi ,, 4x Vậy phương trình gồm tập nghiệm là(S = -2; , 6 \)d)(|-5x| - 16 = 3x)(Leftrightarrow left{eginarrayl -5x - 16 = 3x ,, extkhi ,, -5x geq 0\ 5x - 16 = 3x ,, extkhi ,, -5x 0endarray ight. \ Leftrightarrow left{eginarrayl -8x = 16 ,, extkhi ,, x leq 0\ 2x = 16 ,, extkhi ,, x > 0endarray ight. \ Leftrightarrow left{eginarrayl x = -2 ,, extkhi ,, x leq 0 ,, ext(nhận)\ x = 8 ,, extkhi ,, x > 0 ,, ext(nhận)endarray ight. )Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là(S = -2; , 8 \)

Lưu ý:(|A| = left{eginarrayl A ,, extkhi ,, A geq 0\ -A ,, extkhi ,, A


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 5: Phương trình cất dấu giá chỉ trị tuyệt vời nhất khác • Giải bài bác 35 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 vứt dấu quý giá tuyệt... • Giải bài bác 36 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 37 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 5: Phương trình chứa dấu cực hiếm tuyệt đối
• Giải bài bác 35 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 36 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 37 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 51 Trang 46 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 51 Trang 46

Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn