Nhận xét: Với cả(4) hàm số trên, khi cho(x = 0) được(y = 0 Rightarrow 0(0; 0)) đông đảo thuộc vật thị của tứ hàm số trên.
-->