(eginarrayl;;x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2.x.3 + 3^2\ = left( x + 3 ight)^2.\endarray)
Bạn đang xem: Bài 43 sgk toán 8 tập 1

LG b

 (10x - 25 - x^2);

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl;10x - 25 - x^2 \= - left( - 10x + 25+x^2 ight)\= - left( x^2 - 10x + 25 ight) \=-(x^2-2.x.5+5^2)\= - left( x - 5 ight)^2.\endarray)


LG c

(8x^3-dfrac18);

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

(A^3 - B^3 = left( A - B ight)(A^2 + AB + B^2))

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl;8x^3 - dfrac18 = left( 2x ight)^3 - left( dfrac12 ight)^3\= left( 2x - dfrac12 ight)left< left( 2x ight)^2 + 2x.dfrac12 + left( dfrac12 ight)^2 ight>\= left( 2x - dfrac12 ight)left( 4x^2 + x + dfrac14 ight).\endarray)


LG d

(dfrac125x^2 - 64y^2)

Phương pháp giải:

 Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl;dfrac125x^2 - 64y^2 = left( dfrac15x ight)^2 - left( 8y ight)^2\= left( dfrac15x - 8y ight)left( dfrac15x + 8y ight).endarray)

edingsport.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp edingsport.net
Xem thêm: Debts Là Gì - Debts Tiếng Anh Là Gì

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng edingsport.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép edingsport.net gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.