Bạn đang xem: Bài 43 trang 54 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:(dfracAB: dfracCD = dfracAB.dfracDC,) với(dfracCD e 0.)

Bài giải

a)(dfrac5x - 10x^2 + 7: (2x - 4))

(= dfrac5x - 10x^2 + 7. dfrac12x - 4)

(= dfrac5(x - 2)x^2 + 7 . dfrac12(x - 2))

( = dfrac5(x - 2)2(x^2 + 7)(x - 2))

(= dfrac52(x^2 + 7))

b)((x^2 - 25) : dfrac2x + 103x - 7)

(= (x^2 - 25). dfrac3x - 72x + 10)

(= dfrac(x^2 - 25)(3x - 7)2x + 10)

(= dfrac(x + 5)(x - 5)(3x - 7)2(x + 5))

(= dfrac(x - 5)(3x - 7)2)

c)(dfracx^2 + x5x^2 - 10x + 5 : dfrac3x + 35x - 5)

(= dfracx(x + 1)5(x^2 - 2x + 1) : dfrac3(x + 1)5(x - 1))

(= dfracx(x + 1)5(x^2 - 2x + 1). dfrac5(x - 1)3(x + 1))

(= dfracx(x + 1)5(x - 1)^2. dfrac5(x - 1)3(x + 1))

(= dfracx(x + 1)5(x - 1)5(x - 1)^2.3(x + 1))

(= dfracx3(x - 1))


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 8: Phép chia những phân thức đại số khác • Giải bài 42 trang 54 – SGK Toán lớp 8 tập 1 có tác dụng tính phân chia phân... • Giải bài 43 trang 54 – SGK Toán lớp 8 tập 1 thực hiện các phép... • Giải bài xích 44 trang 54 – SGK Toán lớp 8 tập 1 tìm kiếm biểu... • Giải bài xích 45 trang 55 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Đố em điền...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học 8
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 8: Phép chia những phân thức đại số
• Giải bài 42 trang 54 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 43 trang 54 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 44 trang 54 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 45 trang 55 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 68 Trang 141 Sgk Toán 7 Tập 1 41 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 68 Trang 141 Sgk Toán 7 Tập 1

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12