Trong những hình (116, 117, 118) tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều? bởi vì sao?

*


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Chứng minh tam giác cân: Ta minh chứng tam giác gồm hai cạnh đều nhau hoặc nhị góc bởi nhau.

Chứng minh tam giác đều: Ta chứng tỏ tam giác có ba cạnh bởi nhau, hoặc ba góc bằng nhau, hoặc tam giác cân tất cả một góc bởi (60^o)


Lời giải bỏ ra tiết

Hình 116

Ta có: (∆ABD) cân nặng tại (A) vì tất cả (AB=AD.)

(∆ACE) cân tại (A) vì chưng (AC=AE) (do (AB=AD,BC=DE) đề nghị (AB+BC=AD+DE) tốt (AC= AE)).

Hình 117

Xét tam giác (GHI) ta có: (widehatG+widehatH+ widehatI= 180^o) (định lý tổng ba góc trong tam giác)

(Rightarrow widehatG = 180^o- (widehatH+ widehatI))(, = 180^0 - (70^0 + 40^0) = 70^0)