Cho tam giác(ABC) cân nặng tại(A.) lấy điểm(D) thuộc cạnh(AC,) điểm(E) thuộc cạnh(AB) sao cho(AD = AE.)a) So sánh(widehatABD) và(widehatACE)b) Gọi(I) là giao điểm của(BD) và(CE.)(ΔIBC) là tam giác gì ? do sao ?
Bạn đang xem: Bài 51 trang 128 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:

a) triệu chứng minh(ΔABD = ΔACE)rồi chỉ ra rằng hai góc bằng nhau.

b) So sánh(widehatIBC)và(widehatICB)

*

a) Tam giác(ABC) cân nặng tại(A) (giả thiết)(Rightarrow left{eginarrayl AB = AC hspace0,2cm ( exttính chất) \ widehatABC = widehatACB hspace0,2cm ( extđịnh nghĩa)endarray ight.)Xét(ΔABD) và(ΔACE) có: (AB = AC)(giả thiết) ( widehatA)chung (AD = AE)(giả thiết)( Rightarrow ΔABD = ΔACE) (cạnh - góc - cạnh)( Rightarrow widehatABD = widehatACE) (cặp góc tương ứng)b)(ΔIBC) có: ( eginalign*widehatIBC &= widehatABC - widehatABD \&= widehatACB - widehatACE hspace0,2cm ( extvì widehatABC = widehatACB; widehatABD = widehatACE) \&= widehatICBendalign*)( Rightarrow ΔIBC)cân tại(I)


Xem video bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 6: Tam giác cân nặng - luyện tập (trang 127 - 128) khác • Giải bài bác 46 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) sử dụng thước có chia... • Giải bài xích 47 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trong những tam giác trên... • Giải bài 48 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 giảm một tấm bìa hình... • Giải bài 49 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Tính những góc sinh hoạt đáy... • Giải bài xích 50 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 hai thanh(AB)... • Giải bài 51 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho tam giác(ABC)... • Giải bài xích 52 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho(widehatxOy)...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giới tính giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài xích trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Bài 6: Tam giác cân - luyện tập (trang 127 - 128)
• Giải bài 46 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 47 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 48 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 49 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 50 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 51 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 52 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Giải bài tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê Chương 3: quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài tập SGK Toán 7
Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 7 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài tập Môn trang bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Thế Nào Là Thành Ngữ Là Gì? Thành Ngữ Là Gì? Phân Biệt Điểm Khác Nhau

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12