Trong hình 37, bao gồm năm cặp mặt đường thẳng vuông góc và tư cặp đường thẳng tuy vậy song. Hãy quan ngay cạnh rồi viết tên các cặp mặt đường thẳng đó và khám nghiệm lại bằng êke

-->