Vẽ đường tròn trải qua ba đỉnh của tam giác(ABC) trong những trường hòa hợp sau:a)(widehatA, ,widehatB,, widehatC) mọi nhọn.b)(widehatA = 90^o)c)(widehatA > 90^o.)


-->