(eqalign và a),,left( 1 over 3x ight):2 over 3 = 13 over 4:2 over 5 cr & b),,4,5:0,3 m = m 2.25:left( 0,1.x ight) cr và c),,8:left( 1 over 4.x ight) = 2:0,02 cr & d),,3:21 over 4 = 3 over 4:(6.x) cr )
Bạn đang xem: Bài 60 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng:

- đặc thù tỉ lệ thức.

- quy tắc nhân, phân chia số hữu tỉ.

<eginarrayldfracAB.dfracCD = dfracACBD\dfracAB:dfracCD = dfracAB.dfracDC = dfracADBCendarray>


Lời giải chi tiết

(eqalign & a),,left( 1 over 3x ight):2 over 3 = 13 over 4:2 over 5 cr & ,,,,,,,,,,,,,,x over 3:2 over 3 = 7 over 4:2 over 5 cr & ,,,,,,,,,,,,,,x over 3.3 over 2 = 7 over 4.5 over 2 cr và ,,,,,,,,,,,,,,x over 2 = 35 over 8 cr & ,,,,,,,,,,,,,;x = 35.2 over 8 cr & ,,,,,,,,,,,,,;x = 35 over 4 cr )

(eginarraylb);4,5:0,3 = 2,25:left( 0,1.x ight)\;;;15 = 2,25:left( 0,1.x ight)\;;;0,1.x = 2,25:15\;;;0,1x = 0,15\;;;x=0,15:0,1\;;;x = 1,5endarray)

(eqalign & c),,8:left( 1 over 4.x ight) = 2:0,02 cr và ,,,,,,,8:left( 1 over 4.x ight) = 100 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,1 over 4x = 8:100 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,1 over 4x = 0,08 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 0,08:1 over 4 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 0,08.4 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 0,32 cr )

(eqalign & d),,3:21 over 4 = 3 over 4:(6.x) cr & ,,,,,,,,3:9 over 4 = 3 over 4.1 over 6x cr và ,,,,,,,,3.4 over 9 = 3 over 4.6x cr & ,,,,,,,,,,,,4 over 3 = 1 over 8x cr và ,,,,,,,,,,8x.4 = 3.1 cr & ,,,,,,,,,,,8x = 3.1 over 4 cr & ,,,,,,,,,,,8x = 3 over 4 cr và ,,,,,,,,,,,,,,x = 3 over 4:8 cr và ,,,,,,,,,,,,,,x = 3 over 32 cr )
Xem thêm: Toán Lớp 7 - Bài Tập Sgk Hình Học 7

Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + edingsport.net"Ví dụ: "Bài 60 trang 31 SGK Toán 7 tập 1 edingsport.net"