a) trong các phân số sau đây, phân số như thế nào viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số như thế nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích.

Bạn đang xem: Bài 68 trang 34 sgk toán 7 tập 1

(dfrac58;dfrac - 320;dfrac411;dfrac1522;dfrac - 712;dfrac1435)

b) Viết các phân số trên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần trả (viết gọn gàng với chu kì trong dấu ngoặc).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- nếu như một phân số tối giản với mẫu mã dương cơ mà mẫu không có ước nguyên tố khác (2) với (5) thì phân số đó viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn.

- nếu như một phân số về tối giản với mẫu dương cơ mà mẫu tất cả ước nguyên tố không giống (2) cùng (5) thì phân số đó viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.


Lời giải chi tiết

a) các phân số (dfrac58;dfrac - 320;dfrac411;dfrac1522;dfrac - 712;dfrac1435) được viết bên dưới dạng tối giản là:

(dfrac58;dfrac - 320;dfrac411;dfrac1522;dfrac - 712;dfrac1435 = dfrac25.)

Lần lượt xét các mẫu:

(8 = 2^3); (20 = 2^2.5) (11=11)

(22 = 2.11) (12 = 2^2.3) (5 = 5)

+ những mẫu không có ước nhân tố nào không giống (2) cùng (5) là (8; 20; 5) nên những phân số (dfrac58;dfrac - 320;dfrac1435 = dfrac25) được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Xem thêm: Saturated Là Gì, Nghĩa Của Từ Saturated, Nghĩa Của Từ Saturated

+ các mẫu bao gồm chứa mong nguyên tố không giống (2) cùng (5) là (11, 22, 12) nên những phân số (dfrac411;dfrac1522;dfrac - 712) được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

b) Ta có: 

(eqalign& 5 over 8 = 0,625 cr & - 3 over 20 = - 0,15 cr & 14 over 35 = 2 over 5 = 0,4 cr )

(eqalign và 4 over 11 = 0,left( 36 ight) cr và 15 over 22 = 0,6left( 81 ight) cr & - 7 over 12 = - 0,58left( 3 ight) cr )