(A = -5,13 : left(5dfrac528 - 1dfrac89.1,25 + 1dfrac1663 ight))

(B = left(3dfrac13.1,9 + 19,5 : 4dfrac13 ight) . left(dfrac6275 - dfrac425 ight))
Bạn đang xem: Bài 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1

(eginalign*A &= -5,13 : left(5dfrac528 - 1dfrac89.1,25 + 1dfrac1663 ight) \&= -5,13 : left(dfrac14528 - dfrac179.dfrac125100 + dfrac7963 ight) \&= -5,13 : left(dfrac14528 - dfrac179.dfrac54 + dfrac7963 ight)\&= -5,13 : left(dfrac14528 - dfrac8536 + dfrac7963 ight) \&= -5,13 : left(dfrac1305252 - dfrac595252 + dfrac316252 ight)\&=-5,13 : dfrac1026252\&= -5,13 : dfrac5714\&= -5,13.dfrac1457 \&= dfrac-71,8257 = -1,26 endalign* )

(eginalign*B &= left(3dfrac13.1,9 + 19,5 : 4dfrac13 ight) . left(dfrac6275 - dfrac425 ight) \&= left(dfrac103.1,9 + dfrac195:dfrac133 ight).left(dfrac6275 - dfrac1275 ight) \&=left(dfrac193 + dfrac195.dfrac313 ight).dfrac5075 \&= left(dfrac193 + dfrac58,1513 ight).dfrac23 \&= left(dfrac193 + 4,5 ight).dfrac23 \&=dfrac19 + 13,53 .dfrac23 \&=dfrac32,53 .dfrac23 \&= dfrac659 \&= 7dfrac29endalign*)

Lưu ý: khi biểu thức bao gồm chưa ngoặc thì ta triển khai tính trong ngoặc trước.


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 12: Số thực - rèn luyện trang 45 khác • Giải bài 87 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền các... • Giải bài xích 88 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền vào địa điểm trống... • Giải bài bác 89 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trong những câu sau đây... • Giải bài xích 90 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 thực hiện các phép... • Giải bài bác 91 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền chữ số thích... • Giải bài 92 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chuẩn bị xếp các số... • Giải bài bác 93 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 Tìm(x,)biết:a)&nbs... • Giải bài xích 94 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 Hãy tìm các tập... • Giải bài 95 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 Tính giá chỉ trị các biểu...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giới tính giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Bài 12: Số thực - rèn luyện trang 45
• Giải bài xích 87 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 88 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 89 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 90 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 91 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 92 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 93 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 • Giải bài 94 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 • Giải bài xích 95 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1


Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 27 Toán 8 Tập 2 7 28 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 2

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: quan hệ giới tính giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số