Giải bài tập trang 19, đôi mươi bài 2 giá trị của biểu thức đại số Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 6: Tính quý hiếm của biểu thức tại...

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 7 tập 2


Câu 6 trang 19 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho biểu thức (5 mx^2 + 3 mx - 1). Tính quý hiếm của biểu thức tại:

a) x = 0

b) x = - 1

c) (x = 1 over 3)

Giải

a) thế x = 0 vào biểu thức ta có:

$$5.0^2 + 3.0 - 1 = 0 + 0 - 1 = - 1$$

Vậy quý giá của biểu thức (5 mx^2 + 3 mx - 1) tại x = 0 là -1

b) cố gắng x = -1 vào biểu thức ta có:

$$5.left( - 1 ight)^2 + 3.left( - 1 ight) - 1 = 5.1 - 3 - 1 = 1$$

Vậy quý giá của biểu thức (5 mx^2 + 3 mx - 1) tại x = -1 là 1.

c) nỗ lực (x = 1 over 3) vào biểu thức ta có:

$$5.left( 1 over 3 ight)^2 + 3.1 over 3 - 1 = 5.1 over 9 + 1 - 1 = 5 over 9$$

Vậy quý hiếm của biểu thức (5 mx^2 + 3 mx - 1) tại (x = 1 over 3) là (5 over 9)

 

Câu 7 trang 19 Sách bài xích Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính giá bán trị của những biểu thức sau:

a) 3x – 5y +1 tại (x = 1 over 3;y = - 1 over 5)

b) (3 mx^2 - 2 mx - 5) tại ( mx = 1;x = - 1;x = 5 over 3)

c) ( mx - 2y^2 + z^3) tại x = 2; y = -1; z = -1

Giải

a) thay (x = 1 over 3;y = - 1 over 5) vào biểu thức ta có:

(3.1 over 3 - 5.left( - 1 over 5 ight) + 1 = 1 + 1 + 1 = 3)

Vậy quý giá của biểu thức 3x – 5y +1 trên ( mx = 1 over 3) và (y = - 1 over 5) là 3.

b) cố x = 1 vào biểu thức ta có:

(3.1^2 - 2.1 - 5 = 3 - 2 - 5 = - 4)

Vậy giá trị của biểu thức (3 mx^2 - 2 mx - 5) tại x = 1 là -4

Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

(3.( - 1)^2 - 2.( - 1) - 5 = 3 - 2 - 5 = - 4)

Vậy cực hiếm của biểu thức (3 mx^2 - 2 mx - 5) tại x = -1 là 0.

Thay (x = 5 over 3) vào biểu thức ta có:

(3.left( 5 over 3 ight)^2 - 2.5 over 3 - 5 = 3.25 over 9 - 10 over 3 - 5 = 25 over 3 - 10 over 3 - 15 over 3 = 0)

Vậy cực hiếm của biểu thức (3 mx^2 - 2 mx - 5) tại (x = 5 over 3) là 0.

c) nuốm x = 4, y = -1 vào biểu thức ta có:

(4 - 2.left( - 1 ight)^2 + left( - 1 ight)^3 = 4 - 2.1 + ( - 1) = 4 - 2 - 1 = 1)

Vậy quý giá của biểu thức ( mx - 2y^2 + z^3) tại x = 4, y = -1, z = -1 là 1.

Xem thêm: Aida Là Gì ? Cách Áp Dụng Nó Trong Chiến Lược Tiếp Thị Nội Dung

 

Câu 8 trang 20 Sách bài xích Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính giá trị của biểu thức sau.

a) ( mx^2 - 5 mx) tại ( mx = 1;x = - 1;x = 1 over 2)

b) (3 mx^2 - xy) tại x = -3; y = -5

c) (5 - xy^3) tại x = 1; y = -3

Giải

a) chũm x = 1 vào biểu thức ta có:

$$1^2 - 5.1 = 1 - 5 = - 4$$

Vậy giá trị của biểu thức ( mx^2 - 5 mx) tại x = một là -4

Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

$$( - 1)^2 - 5.( - 1) = 1 + 5 = 6$$

Vậy quý hiếm của biểu thức ( mx^2 - 5 mx) tại x = -1 là 6

Thay ( mx = 1 over 2) vào biểu thức ta có:

$$left( 1 over 2 ight)^2 - 5.1 over 2 = 1 over 4 - 10 over 4 = - 9 over 4$$

Vậy quý hiếm của biểu thức ( mx^2 - 5 mx) tại ( mx = 1 over 2) là (- 9 over 4)