Trong những giá trị của ẩn tìm được ở cách 3, những giá trị vừa lòng điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình vẫn cho.

Bạn đang xem: Giải bài 27 sgk toán 8 tập 2 trang 22

Lời giải bỏ ra tiết:

ĐKXĐ: (x e - 5)

(eqalign& 2x - 5 over x + 5 = 3 cr & Leftrightarrow 2x - 5 over x + 5 = 3(x + 5) over x + 5 cr & Rightarrow 2x - 5 = 3left( x + 5 ight) cr & Leftrightarrow 2x - 5 = 3x + 15 cr & Leftrightarrow 2x - 3x = 15 + 5 cr & Leftrightarrow - x = đôi mươi cr & Leftrightarrow x = - trăng tròn ext (thỏa mãn ĐKXĐ)cr )

Vậy tập nghiệm của phương trình là: (S = -20\)


LG b.

( dfracx^2-6x=x+dfrac32)

Phương pháp giải:

Giải phương trình chứa ẩn ngơi nghỉ mẫu

Bước 1: Tìm điều kiện xác minh của phương trình

Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhấn được.

Bước 4: Kết luận.

Trong những giá trị của ẩn kiếm được ở bước 3, những giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đang cho.

Lời giải đưa ra tiết:

ĐKXĐ: (x e 0)

(eqalign& x^2 - 6 over x = x + 3 over 2 cr & Leftrightarrow 2(x^2 - 6) over 2x = 2x^2 over 2x + 3x over 2x cr & Rightarrow 2left( x^2 - 6 ight) = 2x^2 + 3x cr & Leftrightarrow 2x^2 - 12 = 2x^2 + 3x cr & Leftrightarrow 2x^2 - 2x^2 - 3x = 12 cr & Leftrightarrow - 3x = 12 cr & Leftrightarrow x = 12:left( - 3 ight) cr & Leftrightarrow x = - 4 ext (thỏa mãn ĐKXĐ) cr )

Vậy tập nghiệm của phương trình là: (S = - 4\).


LG c.

( dfrac(x^2+2x)-(3x+6)x-3=0);

Phương pháp giải:

Giải phương trình chứa ẩn sinh sống mẫu

Bước 1: Tìm điều kiện xác minh của phương trình

Bước 2: Quy đồng chủng loại hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa thừa nhận được.

Bước 4: Kết luận.

Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn nhu cầu điều kiện xác định đó là các nghiệm của phương trình vẫn cho.

Lời giải đưa ra tiết:

ĐKXĐ: (x e 3)

(eqalign& (x^2 + 2x) - (3x + 6) over x - 3 = 0 cr & Rightarrow (x^2 + 2x) - (3x + 6) = 0 cr & Leftrightarrow xleft( x + 2 ight) - 3left( x + 2 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left( x + 2 ight)left( x - 3 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrixx + 2 = 0 hfill cr x - 3 = 0 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = - 2 ext (thỏa mãn ĐKXĐ) hfill cr x = 3 ext (loại)hfill cr ight. cr )

Vậy tập nghiệm của phương trình là: (S = -2\)


LG d.

( dfrac53x+2 = 2x -1)

Phương pháp giải:

Giải phương trình đựng ẩn nghỉ ngơi mẫu

Bước 1: Tìm điều kiện khẳng định của phương trình

Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa dấn được.

Bước 4: Kết luận.

Xem thêm: Brd Là Gì - Phân Biệt Các Tài Liệu Brd Vs Srs Vs Frs

Trong những giá trị của ẩn tìm được ở cách 3, những giá trị vừa lòng điều khiếu nại xác định chính là các nghiệm của phương trình sẽ cho.

Lời giải bỏ ra tiết:

ĐKXĐ: (x e -dfrac23)

(eqalign& 5 over 3x + 2 = 2x - 1 cr & Leftrightarrow 5 over 3x + 2 = left( 2x - 1 ight)left( 3x + 2 ight) over 3x + 2 cr & Rightarrow 5 = left( 2x - 1 ight)left( 3x + 2 ight) cr & Leftrightarrow 5 = 6x^2 + 4x - 3x - 2 cr & Leftrightarrow 5 = 6x^2 + x - 2 cr & Leftrightarrow - 6x^2 - x + 2 + 5 = 0 cr & Leftrightarrow - 6x^2 - x + 7 = 0 cr & Leftrightarrow - 6x^2 + 6x - 7x + 7 = 0 cr & Leftrightarrow - 6xleft( x - 1 ight) - 7left( x - 1 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left( x - 1 ight)left( - 6x - 7 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrixx - 1 = 0 hfill cr - 6x - 7 = 0 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = 1 hfill cr - 6x = 7 hfill cr ight. cr & Leftrightarrow left< matrixx = 1 ext (thỏa mãn) hfill cr x = - dfrac76 ext (thỏa mãn) hfill cr ight. cr )

Vậy tập nghiệm của phương trình là: (S = left 1; - dfrac76 ight\).