Hãy rút ra nhận xét về vệt của lũy thừa với số nón chẵn và lũy quá với số mũ lẻ của một vài hữu tỉ âm

Trả lời

Lũy thừa với số mũ chẵn của một vài âm là một trong những dương, lũy vượt với số nón lẻ của một vài âm là một số âm.

Ví dụ 3. (Bài 29 tr.19 SGK)

Viết số 16/81 dưới dạng một lũy thừa, lấy ví dụ

*
 . Hãy tìm những cách viết khác

Trả lời 

Các giải pháp viết khác:

Ví dụ 4. (Bài 32 tr.19 SGK)

Đố: hãy lựa chọn hai chữ số sao cho hoàn toàn có thể viết nhị chữ số kia thành một lũy thừa nhằm được tác dụng là số nguyên dương bé dại nhất. (Chọn được càng những càng tốt)

Trả lời

Số nguyên dương nhỏ tuổi nhất là 1. Ta có:

Ví dụ 5. (Bài 33 tr.20 SGK)

Dùng laptop bỏ túi nhằm tính:

Đáp số:

Dạng 2. TÍNH TÍCH VÀ THƯƠNG CỦA hai LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

Phương pháp giải 

Áp dụng những công thức tính tích với thương của nhì lũy thừa cùng cơ số

*
*
(x ≠ 0, m ≥ n)

Ví dụ 6. (Bài 30 tr.19 SGK)

Tìm x, biết: 

*

Hướng dẫn

Dạng 3. TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT LŨY THỪA 

Phương pháp giải 

Áp dụng công thức tính lũy quá của một lũy thừa:

*

Chú ý:

– trong không ít trường vừa lòng ta phải sử dụng công thức này theo hướng từ buộc phải sang trái:

*

– bắt buộc tránh sai trái do lẫn lộn hai công thức:

*
với
*

Ví dụ 7. (Bài 31 tr.19 SGK)

Viết các số

*
cùng
*
dưới dạng những lũy vượt của cơ số

Giải 

Ta có:

*

Ví dụ 8. (Bài 38 tr.22 SGK)

a) Viết những số

*
*
bên dưới dạng những lũy thừa gồm số mũ là 9

b) Trong nhì số

*
*
, số nào to hơn?

Giải 

*

Ví dụ 9. (Bài 34 tr.22 SGK)

Trong vở bài tập của người sử dụng Dũng có bài xích làm sau:

*
*

Hãy kiểm tra lại những đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có)

Hướng dẫn 

Các câu a, c, d, f: sai 

Các câu b, e: đúng 

Sửa lại vị trí sai:

*

Ví dụ 10. (Bài 39 tr.23 SGK)

Cho x ∈ Q với x ≠ 0. Viết

*
dưới dạng:

a) Tích của nhì lũy thừa trong các số đó có một quá số là

*

b) Lũy vượt của

*

c) mến của hai lũy thừa trong các số ấy số bị phân chia là

*

Đáp số 

*

*

*

Dạng 4. TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT TÍCH, LŨY THỪA CỦA MỘT THƯƠNG 

Phương pháp giải 

Áp dụng các công thức:

Lũy quá của một tích bởi tích những lũy thừa

*

Lũy thừa của một thương bởi thương các lũy thừa

*

Các công thức trên còn được thực hiện theo chiều từ yêu cầu sang trái:

*
*

Ví dụ 11. (?5 tr.22 SGK)

Tính:

*

*

Giải 

a) dìm xét: 0,125.8 = 1, ta gồm cách giải 1: 

*

Nhận xét: 0,125 = 1/8, ta tất cả cách giải 2: 

*

b) dấn xét: -39 = -3.13, ta có

Cách 1: 

*

Cách 2:

*

Ví dụ 12. (Bài 36 tr.22 SGK) 

Viết những biểu thức sau bên dưới dạng lũy vượt của một vài hữu tỉ:

*
*

*

*
*

Giải

*

Ví dụ 13. (Bài 43 tr. 23 SGK)

Đố: biết rằng

*
, đố em tính cấp tốc được tổng
*

Giải 

*

Dạng 5. TÌM SỐ MŨ CỦA MỘT LŨY THỪA

Phương pháp giải

Khi giải một số loại toán này, ta có thể sử dụng đặc thù được chính thức sau đây

Với a ≠ 0, a ≠ ±1, nếu như

*
thì m = n

Ví dụ 14. (Bài 35 tr.22 SGK)

Ta thừa nhận đặc thù sau đây:

Với a ≠ 0, a ≠ ±1, nếu

*
thì m = n

Dựa vào đặc điểm này, hãy tìm các số tự nhiên và thoải mái m, n biết:

Hướng dẫn 

Hướng dẫn

Ví dụ 15. (Bài 42 tr.23 SGK)

Tìm số thoải mái và tự nhiên n biết:

Giải 

Dạng 6. TÌM CƠ SỐ CỦA MỘT LŨY THỪA

Phương pháp giải

– sử dụng định nghĩa của lũy thừa với số nón nguyên dương:

– sử dụng tính chất:

Ví dụ 16. Tìm kiếm x, biết:

*
*

Giải 

 

Ví dụ 17. Kiếm tìm x, biết:

*

Giải 

Dạng 7.


Bạn đang xem: Lũy thừa của một số hữu tỉ lop 7


Xem thêm: Cảm Biến Tiệm Cận Là Gì - CảM BiếN TiệM CậN Là Gì

TÌM GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

Phương pháp giải 

– Cần tiến hành đúng sản phẩm tự của phép tính: lũy quá nhân, phân tách , cộng, trừ. Nếu bao gồm dấu ngoặc cần tuân theo thứ tự: ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn