Người thao tác làm việc trong nghành cơ khí kỹ thuật cần thường uyên cập nhật các thông tin mới về kỹ thuật, quy trình, technology mới.Bạn vẫn xem: máy tiện tiếng anh là gì

bởi vì vậy, các từ điển tiếng Anh siêng ngành cơ khí hết sức quan trọng. Và bài toán học từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành cơ khí trực quan lại qua hình hình ảnh cũng vô cùng cần thiết!

Từ điển tiếng Anh siêng ngành cơ khí qua hình ảnh về thiết bị tiện

cũng chính vì vậy, các từ vựng vào từ điển giờ Anh chăm ngành cơ khí dưới đây sẽ vô cùng có lợi với bạn.
Bạn đang xem: Máy tiện tiếng anh là gì

*

Lathe bed /leɪð/ /bed/: Băng máy

Carriage /ˈkærɪdʒ/: Bàn xe dao

Cross slide /krɔːs/ /slaɪd/: Bàn trượt ngang

Compound slide /ˈkɑːmpaʊnd/ /slaɪd/: Bàn trượt láo hợp

Tool holder /tuːl/ /ˈhoʊldər/: Đài dao

Saddle /ˈsædl/: Bàn trượt

Tailstock /teilstɔk/ : Ụ sau

Headstock /´hed¸stɔk/: Ụ trước
Xem thêm: "From Time To Time Nghĩa Là Gì ? Các Từ Liên Quan Đến From Time To Time

*

Speed box /spiːd/ /bɑːks/: hộp tốc độ

Feed (gear) box /fiːd/ /ɡɪr/ /bɑːks/: hộp chạy dao

Lead screw /liːd/ /skruː/: Trục vít me

Feed shaft /fiːd/ /ʃæft/: Trục chạy dao

Main spindle /meɪn/ /ˈspɪndl/: Trục chính

Chuck /tʃʌk/: Mâm cặp

Three-jaw chuck /θriː/ /dʒɔː/ /tʃʌk/: Mâm cặp 3 chấu

Four-jaw chuck /fɔːr/ /dʒɔː/ /tʃʌk/: Mâm cặp 4 chấu

Jaw /dʒɔː/: Chấu kẹp

Rest /rest/: Luy nét

Steady rest /ˈstedi/ /rest/: Luy nét núm định

Follower rest /ˈfɑːloʊər/ /rest/: Luy đường nét di động

Hand wheel /hænd/ /wiːl/: Tay quay

Lathe center /leɪð/ /ˈsentər/: Mũi tâm

Dead center /ded/ /ˈsentər/: Mũi tâm bị tiêu diệt (cố định)

Rotaring center /ˈroʊteɪrɪŋ/ /ˈsentər/: Mũi trọng điểm quay

Dog plate /dɔːɡ/ /pleɪt/: Mâm cặp tốc

Lathe dog /leɪð/ /dɔːɡ/: Tốc sản phẩm tiện

Bent-tail dog /bent/ /teɪl/ /dɔːɡ/: Tốc chuôi cong

Face plate /feɪs/ /pleɪt/: Mâm cặp hoa mai

Automatic lathe /ˌɔːtəˈmætɪk/ /leɪð/: trang bị tiện từ bỏ động

Backing-off lathe /ˈbækɪŋ/ /ɔːf/ /leɪð/: lắp thêm tiện hớt lưng

Bench lathe /bentʃ/ /leɪð/: thiết bị tiện nhằm bàn

Boring lathe /ˈbɔːrɪŋ/ /leɪð/: đồ vật tiện-doa, lắp thêm tiện đứng

Camshaft lathe /ˈkæmʃæft/ /leɪð/: lắp thêm tiện trục cam

Copying lathe /ˈkɑːpiɪŋ/ /leɪð/: trang bị tiện chép hình

Cutting –off lathe /ˈkʌtɪŋ/ /ɔːf/ /leɪð/: thiết bị tiện giảm đứt

Engine lathe /ˈendʒɪn/ /leɪð/: lắp thêm tiện ren vít vạn năng

Facing lathe /ˈfeɪsɪŋ/ /leɪð/: lắp thêm tiện phương diện đầu, lắp thêm tiện cụt

Machine lathe /məˈʃiːn/ /leɪð/: trang bị tiện vạn năng

Multicut lathe /ˈmʌltaɪkʌt/ /leɪð/: lắp thêm tiện các dao

Multiple-spindle lathe /ˈmʌltɪpl/ /ˈspɪndl/ /leɪð/: đồ vật tiện những trục chính

Precision lathe /prɪˈsɪʒn/ /leɪð/: máy tiện thiết yếu xác

Profile-turing lathe /ˈproʊfaɪl/ /tɜːrɪŋ/ /leɪð/: sản phẩm công nghệ tiện chép hình

Relieving lathe /rɪˈliːvɪŋ/ /leɪð/: vật dụng tiện hớt lưng

Screw/ Thread-cutting lathe /skruː/ /θred/ /ˈkʌtɪŋ/ /leɪð/: đồ vật tiện ren

Semiautomatic lathe /ˌsemi ɔːtəˈmætɪk/ /leɪð/: thiết bị tiện phân phối tự động

Turret lathe /ˈtɜːrət/ /leɪð/: thứ tiện rơ-vôn-ve

Turret /ˈtɜːrət/: Đầu rơ-vôn-ve

Wood lathe /wʊd/ /leɪð/: đồ vật tiện gỗ

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành cơ khí trên đây hẳn đã khiến cho bạn có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức bổ ích. Aroma hy vong nội dung bài viết này để giúp đỡ bạn thực hiện quá trình và mày mò kiến thức siêng ngành tác dụng hơn, đặc biệt là trong ngôi trường hợp tò mò về máy tiện. Chúng ta cũng đừng quên đón xem những bài học tiếng Anh chuyên ngành cơ khí tiếp theo nhé!