Giải bài tập Toán 7 Ôn tập Chương IV nhằm xem gợi nhắc giải những bài tập trang 49, 50, 51 thuộc chương trình Đại số lớp 7 tập 2.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 toán 7

Tài liệu giải các bài tập 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 với nội dung bám quá sát chương trình sách giáo khoa trang 49, 50, 51 Toán lớp 7 tập 2. Thông qua đó giúp học sinh lớp 7 xem thêm nắm vững vàng hơn kỹ năng và kiến thức trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi bài bác tại đây.


Giải bài tập toán 7 trang 49 Tập 2

Bài 57 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Viết một biểu thức đại số của hai đổi thay x, y thỏa mãn nhu cầu từng đk sau:

a) Biểu thức kia là 1-1 thức.

b) Biểu thức chính là đa thức mà chưa hẳn đơn thức.


a) Biểu thức đại số của hai vươn lên là x, y là đối kháng thức : 2x2y3

b) Biểu thức đại số của hai trở thành x; y là nhiều thức mà không hẳn đơn thức : 2x + 5x3y – 7y


Bài 58 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Tính giá trị mỗi biểu thức sau trên x = 1; y = -1 với z = -2:

a) 2xy(5x2y + 3x – z) ;

b) xy2 + y2z3 + z3x4


a) thay x =1 ; y = –1 với z = –2 vào biểu thức ta được

2xy (5x2y + 3x – z)

= 2.1(–1).<5.12.( –1) + 3.1 – (–2)>

= – 2.<5.1.( –1) + 3 + 2>

= –2. (–5 + 3 + 2)

= –2.0

= 0

Vậy nhiều thức có mức giá trị bởi 0 trên x =1; y = –1 cùng z = –2.

b) chũm x =1; y = –1 với z = –2 vào biểu thức ta được :

xy2 + y2z3 + z3x4

= 1.(–1)2 + (–1)2(–2)3 + (–2)3.14

= 1.1 + 1. (–8) + (–8).1

= 1 + (–8) + (–8)

= –15

Vậy nhiều thức có mức giá trị bởi –15 trên x =1 ; y = –1 và z = –2 .


Bài 59 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Hãy điền đối kháng thức thích hợp vào mỗi ô trống bên dưới đây:


(Áp dụng: am.an = am+n)

*

*

*

*


Bài 60 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Có nhì vòi nước, vòi đầu tiên chảy vào bể A, vòi sản phẩm hai chảy vào bể B. Bể A đã bao gồm sẵn 100 lít nước, Bể B chưa tồn tại nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 30 lít, vòi máy hai rã được 40 lít.

a) Tính ít nước có trong những bể sau thời hạn 1, 2, 3, 4, 10 phút rồi điền kết quả vào bảng sau (giả thiết rằng bể đủ béo để chứa được nước).

Thời gian (Phút)123410
Bể A100 + 30
Bể B0 + 40
Cả hai bể170

b) Viết biểu thức đại số biểu hiện số nước trong mỗi bể sau thời hạn x phút.


a) Điền kết quả

Thời gian (Phút)123410
Bể A100 + 30160190220400
Bể B0 + 4080120160400
Cả nhị bể170240310380800

Giải thích:

- Sau 1 phút bể A gồm 100 + 30 = 130 (lít), bể B bao gồm 40 (lít)

⇒ cả 2 bể bao gồm 170 lít

- Sau 2 phút bể A tất cả 100 + 2.30 = 160 (lít), bể B gồm 40.2 = 80 (lít)

⇒ cả hai bể tất cả 240 lít

- Sau 3 phút bể A có 100 + 3.30 = 190 (lít), bể B có 40.3 = 120 (lít)

⇒ cả hai bể bao gồm 310 lít

- Sau 4 phút bể A có 100 + 4.30 = 220 (lít), bể B có 40.4 = 160 (lít)

⇒ cả 2 bể bao gồm 380 lít

- Sau 10 phút bể A gồm 100 + 10.30 = 400 (lít), bể B bao gồm 40.10 = 400 (lít)

⇒ cả 2 bể tất cả 800 lít

b) (Từ phần lý giải trên, ta dễ dãi suy ra hai biểu thức đại số sau:)

- Số lít nước vào bể A sau thời hạn x phút:

100 + 30x

- Số lít nước trong bể B sau thời hạn x phút: 40x


Bài 61 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Tính tích của những đơn thức sau rồi tìm thông số và bậc của tích đó

a)

*
cùng
*

b)

*
với
*

Tích của

*
với
*
là:

*


Biến y tất cả bậc 4

Biến z gồm bậc 2

⇒ Tích tất cả bậc : 3 + 4 + 2 = 9.

b) (-2x2yz).(-3xy3z) = <(-2).(-3)>.(x2.x)(y.y3).(z.z) = 6.x3.y4.z2

Đơn thức bên trên có thông số bằng 6.

Bậc của tích bên trên là tổng bậc của các biến :

Biến x có bậc 3

Biến y tất cả bậc 4

Biến z bao gồm bậc 2

⇒ Tích tất cả bậc : 3 + 4 + 2 = 9

Bài 62 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho hai nhiều thức:

*

*

a) chuẩn bị xếp các hạng tử của mỗi nhiều thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

c) minh chứng rằng x = 0 là nghiệm của đa thức P(x) nhưng chưa hẳn là nghiệm của đa thức Q(x)


Xem gợi ý đáp án

a) Ta rút gọn những đa thức

*

*

*

*

=

*

b) Tính P(x) + Q(x) với P(x) - Q(x).

c)

Ta có:

*

Nên

*

⇒ x = 0 là nghiệm của P(x).

Ta có:

*

Nên

*

⇒ x = 0 chưa hẳn là nghiệm của Q(x).


Bài 63 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho đa thức:

M(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – x4 + 1 – 4x3

a) sắp tới xếp các hạng tử của nhiều thức bên trên theo lũy thừa bớt của biến.

b) Tính M(1) và M(-1).

c) chứng minh rằng đa thức trên không có nghiệm.


Xem gợi ý đáp án

a) Trước hết, ta rút gọn đa thức M(x)

M(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – x4 + 1 – 4x3

= (2x4 – x4) + (5x3 – x3 – 4x3) + (– x2 + 3x2) + 1

= x4 + 0 + 2x2 + 1

= x4 + 2x2 + 1.

b) M(1) = 14 + 2.12 + 1 = 1+2.1+1 = 1 + 2 + 1 = 4

M(–1) = (–1)4 + 2(–1)2 +1 = 1+ 2.1 + 1 = 1 +2 +1 = 4

c) Ta tất cả : M(x) = x4 + 2x2 + 1

Với hồ hết số thực x ta luôn luôn có x4 ≥ 0; x2 ≥ 0 ⇒ M(x) =x4 + 2x2 + 1 ≥ 0 + 0 + 1 = 1 > 0.

Vậy quan yếu tồn tại một số trong những thực x = a để M(a) = 0 cần đa thức M(x) vô nghiệm.


Bài 64 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Hãy viết những đơn thức đồng dạng với đối chọi thức x2y làm thế nào để cho tại x = -1 với y = 1, giá bán trị của những đơn thức sẽ là số trường đoản cú nhiên nhỏ dại hơn 10.


Xem gợi ý đáp án

Các đơn thức đồng dạng với đơn thức x2y bao gồm dạng k.x2y với k là hằng số khác 0

Tại x = -1 ; y = 1 ta bao gồm : k.x2y = k.(-1)2.1 = k.

Để trên x = -1 ; y = 1, quý hiếm của đơn thức là số từ nhiên nhỏ dại hơn 10 thì k nên là số trường đoản cú nhiên nhỏ dại hơn 10 ⇒ k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Vậy những đơn thức đó là: x2y, 2x2y, 3x2y, 4x2y, 5x2y, 6x2y, 7x2y, 8x2y, 9x2y.


Bài 65 (trang 51 SGK Toán 7 Tập 2)

Trong số các số mặt phải của các đa thức sau, số nào là nghiệm của nhiều thức phía bên trái nó?


a) A(x) - 2x - 6

b) B(x) 3x +

*

c) M(x) = x2 - 3x + 2

d) P(x) = x2 + 5x - 6

e) Q(x) = x2 + x


-3 0 3

*
*
*
*

-2 -1 1 2

-6 -1 1 6

-1 0

*
1


Xem gợi nhắc đáp án

a) A(x) = 2x – 6

A(-3) = 2.(-3) – 6 = – 6 – 6 = –12 ≠ 0

A(0) = 2.0– 6 = 0 – 6 = – 6 ≠ 0

A(3) = 2.3 – 6 = 6 – 6 = 0

Vậy x = 3 là nghiệm của A(x).

b) Ta có:

*

*

*
có nghiệm là
*

c) M(x) = x2 – 3x + 2

M(-2) = (-2)2 – 3.(-2) + 2 = 4 + 6 + 2 = 12 ≠ 0

M(-1) = (-1)2 – 3.(-1) + 2 = 1 + 3 + 2 = 6 ≠ 0

M(1) = 12 – 3.1 + 2 = 1 – 3 + 2 = 0

M(2) = 22 – 3.2 + 2 = 4 – 6 + 2 = 0

Vậy x = 1 với x = 2 là nghiệm của M(x).

d) P(x) = x2 + 5x – 6

P(-6) = (-6)2 + 5.(-6) – 6 = 36 – 30 – 6 = 0

P(-1) = (-1)2 + 5.(-1) – 6 = 1 - 5 – 6 = - 10 ≠ 0

P(1) = 12 + 5.1 – 6 = 1 + 5 – 6 = 0

P(6) = 62 + 5.6 – 6 = 36 + 30 – 6 = 60 ≠ 0

Vậy -6 và một là nghiệm của P(x).

e) Q(x) = x2 + x

Q(-1) = (-1)2 + (-1) = 1 – 1 = 0

Q(0) = 02 + 0 = 0 + 0 = 0

*

Q(1) = 12 + 1 = 1 + 1 = 2 ≠ 0.

Xem thêm: Leak Là Gì Trong Kpop, 13 Thuật Ngữ Fan Ruột Nào Của Kpop Cũng Phải Biết

Vậy -1 cùng 0 là nghiệm của Q(x).


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 05 Lượt xem: 839 Dung lượng: 440,4 KB
Liên kết mua về

Link tải về chính thức:

Giải bài bác tập Toán 7 Ôn tập Chương IV tải về Xem
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Giải Toán 7 - Tập 2
Đại số - Chương 3: thống kê Đại số - Chương 4: Biểu thức Đại số Hình học tập - Chương 3: quan hệ giữa các yếu tố trong Tam giác. Những đường đồng quy của Tam giác
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA