Mỗi ngành nghề đều phải sở hữu các thuật ngữ siêng về ngành nghề đó... Một số trong những thuật ngữ đặc biệt quan trọng thường được thực hiện trong ngành kế toán...

Bạn đang xem: Thu chi tiếng anh là gì


*

Ngày nay, giờ anh được xem là một ngôn từ vô cùng đặc biệt trong bất kỳ ngành nghề nào. Và mỗi ngành nghề đều phải sở hữu các thuật ngữ chuyên về ngành nghề đó.

Xem thêm: Thăm Ngàn Nghĩa Là Gì ? Kẹp Ngần Là Gì? Thăm Ngàn Là Gì

Hôm nay, họ cùng mày mò về một số thuật ngữ đặc trưng thường được sử dụng trong ngành kế toán.

Từ vựng siêng ngành kế toán

A

Accountant: Kế toán

Accrued expense: chi tiêu phải trả

Accumulated: Lũy kế

Advances lớn employees: tạm ứng

Assets: Tài sản

Accounting major: Ngành kế toán

B

Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

Bookkeeper: bạn lập báo cáo

C

Capital construction: sản xuất cơ bản

Cost: bỏ ra phí

Cash: chi phí mặt

Cash at bank: tiền gởi ngân hàng

Cash in hand: tiền phương diện tại quỹ

Cash in transit: tiền vẫn chuyển

Check and take over: nghiệm thu

Construction in progress: chi phí xây dựng cơ phiên bản dở dang

Cost of goods sold: giá chỉ vốn buôn bán hàng

Currents assets: tài sản lưu cồn và chi tiêu ngắn hạn

Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn mang đến hạn trả

Credit account: thông tin tài khoản ghi nợ

D

Deferred expense: túi tiền chờ kết chuyển

Deferred revenue: người tiêu dùng trả tiền trước

Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn lũy kế tài sản thắt chặt và cố định vô hình

Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn lũy kế tài sản cố định thuê tài chính

Draft: hối chiếu

E

Equity and funds: Vốn và quỹ

Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

Expense mandate: Ủy nhiệm chi

Expense for financial activities: chi tiêu hoạt rượu cồn tài chính

Extraordinary expense: chi tiêu bất thường

Extraordinary income: các khoản thu nhập bất thường

Extraordinary profit: lợi nhuận bất thường

F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

Financial ratios: Chỉ số tài chủ yếu trong ngành kế toán

Financial: Tài chính

Finished goods: thành phẩm tồn kho

Fixed asset cost: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Fixed assets: gia tài cố định

G

General và administrative expenses: chi phí làm chủ doanh nghiệp

Goods in transit for sale: Hàng giữ hộ đi bán

Gross profit: roi tổng

Gross revenue: lệch giá tổng

I

Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

Instruments and tools: Công cụ, lao lý trong kho

Intangible fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình

Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

Intra-company payables: yêu cầu trả các đơn vị nội bộ

Inventory: sản phẩm tồn kho

Investment & development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

Itemize: Mở đái khoản

Incoming and spending: báo cáo thu với chi

L

Leverage: Đòn bẩy tài chính

Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

Leased fixed asset: Tài sản cố định thuê tài chính

Liabilities: Nợ nên trả

Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

Long-term financial assets: những khoản chi tiêu tài chủ yếu dài hạn

Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

Long-term mortgages: các khoản vậy chấp, ký cược, cam kết quỹ dài hạn

Long-term security investments: Đầu tư kinh doanh chứng khoán dài hạn

M

Merchandise inventory: hàng hóa tồn kho

N

Net profit: lợi nhuận thuần

Net revenue: lợi nhuận thuần

Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

Non-business expenditure: bỏ ra sự nghiệp

Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư dài hạn

O

Operating profit: roi từ vận động sản xuất ghê doanh

Other current assets: gia sản lưu hễ khác

Other funds: Nguồn ghê phí, quỹ khác

Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

Other payables: Nợ khác

Other receivables: các khoản bắt buộc thu khác

Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

Owners equity: nguồn ngân sách chủ sở hữu

Overdraft: Thấu chi/rút không ít tiền

Officer: nhân viên

P

Payables to lớn employees: yêu cầu trả công nhân viên

Prepaid expenses: chi tiêu trả trước

Profit before taxes: roi trước thuế

Profit from financial activities: lợi tức đầu tư từ vận động tài chính

Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

Purchased goods in transit: Hàng download đang đi trên đường

R

Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

Receivables: các khoản phải thu

Receivables from customers: bắt buộc thu của khách hàng

Reconciliation: Đối chiếu

Reserve fund: Quỹ dự trữ

Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

Revenue deductions: các khoản giảm trừ

S

Sales expense: túi tiền bán hàng

Sales rebates: áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bán hàng

Sales returns: Hàng bán bị trả lại

Short-term borrowings: vay ngắn hạn

Short-term investments: những khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu ngắn hạn

Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

Short-term mortgages, collateral, deposits: những khoản nạm chấp, cam kết cược, ký kết quỹ ngắn hạn

Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Stockholders equity: nguồn vốn kinh doanh

Surplus of assets awaiting resolution: gia tài thừa đợi xử lý

T

Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

Taxes and other payables lớn the state budget: Thuế và các khoản bắt buộc nộp đơn vị nước

Total assets: tổng tài sản

Total liabilities và owner’s equity: tổng cộng nguồn vốn

Trade creditors: phải trả cho những người bán

Treasury stock: cổ phiếu quỹ

Bài viết sẽ tổng hợp một số thuật ngữ hay được dùng nhất trong ngành kế toán. Hãy nắm vững để thành công trong công việc nhiều rộng nữa.

— HR Insider —edingsport.net – Website tuyển dụng trực tuyến hàng đầu Việt Nam