Bài tập quý giá của một biểu thức đại số gồm lời giải

Với bộ bài xích tập quý giá của một biểu thức đại số Toán lớp 7 lựa chọn lọc, tất cả đáp án sẽ giúp học sinh khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học cùng ôn luyện để đạt công dụng cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 7

*

Bài 1: quý hiếm của biểu thức x3 + 2x2 - 3 tại x = 2 là

A. 13B. 10C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 2: mang lại biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Quý hiếm của A tại x = -2 là:

A. 13B. 18C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 3: mang lại biểu thức đại số B = x3 + 6x - 35. Giá trị của B tại x = 3, y = -4 là:

A. 16B. 86C. -32D. -28

Hiển thị lời giải

Thay x = 3, y = -4 vào biểu thức B nhằm tìm cực hiếm của biểu thức B ta có:

33 + 6.(-4) - 35 = 27 - 24 - 35 = 3 - 35 = -32

Vậy B = -32 tại x = 3, y = -4

Chọn giải đáp C


Bài 4: đến A = 4x2y - 5 và B = 3x2y + 6 x2y2 + 3xy2. đối chiếu A cùng B khi x = -1, y = 3

A. A > BB. A = BC. A Hiển thị lời giải

+ vậy x = -1, y = 3 vào biểu thức A ta được

A = 4.(-1)2.3 - 5 = 4. 1. 3 - 5 = 12 – 5 = 7

+ vậy x = -1, y = 3 vào biểu thức B ta được

B = 3.(-1)22.3 + 6.(-1)2.32 + 3.(-1).32 = 3.1.3 + 6.1.9 – 3. 9 = 9 + 54 – 27 = 36

Suy ra A

Bài 5: Tính quý giá biểu thức B = 5x2 -2x - 18 trên |x| = 4

A. B = 54

B. B = 70

C. B = 54 hoặc B = 70

D. B = 45 hoặc B = 70

Hiển thị lời giải

Ta có

*

+ Trường đúng theo 1: x = 4 : rứa x = 4 vào biểu thức ta có:

5.42 - 2.4 - 18 = 5.16 - 8 - 18 = 80 - 8 - 18 = 54

Vậy B = 54 tại x = 4

+ Trường hòa hợp 2: x = -4 : cụ x = -4 vào biểu thức ta có:

5.(-4)2 -2.(-4) - 18 = 5.16 + 8 - 18 = 80 + 8 - 18 = 70

Vậy B = 70 trên x = -4

Với |x| = 4 thì B = 54 hoặc B = 70

Chọn lời giải C


Bài 6: so sánh giá trị của biểu thức M = tại x = 1 cùng y = - 2 cùng với 1.

A.M = 1

B. M > 1

C. M Hiển thị lời giải

Thay x = 1 với y = -2 vào biểu thức M ta được

*

Vậy trên x = 1 với y = - 2 thì M

Bài 7: cực hiếm của biểu thức

*
trên x = 10 cùng y = 1 là

A.A = 8068

B. A = 72

C. 43

D. 73

Hiển thị lời giải

Thay x =10 với y = 1 vào biểu thức A ta được

*

Vậy A = 72 tại x = 10 với y = 1.

Chọn lời giải B


Bài 8: quý giá của biểu thức N = 5x2 + 10x - 20 tại |x – 1| = 1

A.N = đôi mươi

B. N = -20

C. N = 60

D.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Sales Kit Là Gì, Sales Kit Là Gì

N = đôi mươi hoặc N = - 20

Hiển thị lời giải

*

Chọn giải đáp D


Bài 9: Một miếng vườn hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là x và mặc tích là 84 cm2 . Tính chiều rộng của mảnh vườn theo x và tại x = 12 cm.

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn lời giải A


Bài 10: cực hiếm của biểu thức B = 2020x2000y2020 - 2021x2020y2021 tại x = 1 với y = -1 là