Giải bài xích 4: giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một trong những hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 15. Phần dưới đang hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài bác học. Giải pháp làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học viên nắm xuất sắc kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Vận động khởi động

Xem tranh và trả lời câu hỏi

*

1.

Bạn đang xem: Toán 7 tập 1 bài 4

Hình trên biểu diễn hai bạn An (A) với Bình (B) cùng xuất phát điểm từ điểm cội 0. Quan gần kề hình vẽ cùng trả lời:

a) An đi về phía nào và giải pháp gốc 0 bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Bình đi về phía nào và phương pháp gốc 0 bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời:

a) An đi về hướng Đông và biện pháp gốc 0 một khoảng chừng là 3 ki-lô-mét.

b) Bình đi về hướng Tây và phương pháp gốc 0 một khoảng chừng là 5 ki-lô-mét.

2. cho những số 1; 3; 0; 2; $frac12$; -2; -5.

a) Biểu diễn các số đã cho trên trục số với tìm khoảng cách từ điểm đó đến điểm cội 0.

b) tìm xem gần như số như thế nào trên trục số mà khoảng cách từ đặc điểm này đến cội 0 bằng 2.

Trả lời:

a)

 

*

b) đều số trên trục số biện pháp điểm nơi bắt đầu một khoảng chừng bằng 2 là -2 với 2.

B. Vận động hình thành kiến thức

1. Tìm giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của mỗi số sau

5; 3,6; $frac17$; -10; 4$frac35$; -0,5.

Trả lời:

|5| = 5; |3,6| = 3,6; |$frac17$| = $frac17$; |-10| = 10; |4$frac35$| = 4$frac35$; |-0,5| = 0,5.

2. A) Điền vào địa điểm trống (...)

Nếu x = 2,3 thì |x| = ... Nếu như x > 0 thi |x| = ...

Nếu x = $frac-47$ thì |x| = ...  ví như x = 0 thì |x| = ...

nếu như x

Trả lời:

Nếu x = 2,3 thì |x| = 2,3 nếu x > 0 thi |x| = x

Nếu x = $frac-47$ thì |x| = $frac47$  nếu như x = 0 thì |x| = 0

ví như x

b) - tìm |x|, biết: x = $frac15$; x = 0,37; x = -1$frac23$; x = 0.

Trả lời:

|x| = $frac15$; |x| = 0,37; |x| = 1$frac23$; |x| = 0.

- search x, biết: |x| = 3.

Trả lời:

|x| = 3 $Rightarrow$ x = 3 hoặc x = -3.

3. So sánh: |-7| và |7|; |-0,5| với -5; |2,1| và 2,1; $left | frac34 ight |$ và $left | frac-15 ight |$.

Xem thêm: Thế Nào Là Ngôi Đầu Là Gì ? Ngôi Thai Thuận Ở Tuần Bao Nhiêu?

Trả lời:

|-7| = |7|; |-0,5| > -5; |2,1| = 2,1; $left | frac34 ight |$ > $left | frac-15 ight |$.