Bài ôn cuối năm phần đại số, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 88 89 90 sgk toán 7 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài tập phần đại số bao gồm trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Toán 7 tập 2 bài 1

Lý thuyết

1. Chương I. Số hữu tỉ – Số thực

2. Chương II. Hàm số và đồ thị

3. Chương III – Thống kê

4. Chương IV – Biểu thức đại số

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 88 89 90 sgk toán 7 tập 2. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập ôn cuối năm phần Đại số

edingsport.net reviews với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần đại số 7 kèm bài bác giải chi tiết bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 88 89 90 sgk toán 7 tập 2 của bài bác ôn tập chương III – thống kê lại cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 88 89 90 sgk toán 7 tập 2

1. Giải bài bác 1 trang 88 sgk Toán 7 tập 2

Thực hiện các phép tính:

a) (9,6.21 over 2 – left( 2.125 – 15 over 12 ight):1 over 4)

b) (5 over 18 – 1,456:7 over 25 + 4,5.4 over 5);

c) (left( 1 over 2 + 0,8 – 11 over 3 ight).left( 2,3 + 47 over 25 – 1,28 ight))

d) (left( – 5 ight).12:left< left( – 1 over 4 ight) + 1 over 2:left( – 2 ight) ight> + 11 over 3).

Bài giải:

a) (9,6.21 over 2 – left( 2.125 – 15 over 12 ight):1 over 4)

( = 9,6.5 over 2 – left( 250 – 17 over 12 ight) imes 4)

( = 4,8.5 – left( 1000 – 17 over 3 ight))

( = 24 – 1000 + 17 over 3)

( = – 976 + 17 over 3)

( = – 9701 over 3)

b) (5 over 18 – 1,456:7 over 25 + 4,5.4 over 5);

( = 5 over 18 – 1,456 imes 25 over 7 + 9 over 2.4 over 5)

( = 5 over 18 – 0,208 imes 25 + 18 over 5)

( = 5 over 18 – 5,2 + 18 over 5)

( = 25 – 468 + 324 over 90)

( = – 119 over 90)

c) (left( 1 over 2 + 0,8 – 11 over 3 ight).left( 2,3 + 47 over 25 – 1,28 ight))

( = left( 1 over 2 + 4 over 5 – 4 over 3 ight).left( 23 over 10 + 107 over 25 – 32 over 25 ight))

( = left( 15 + 24 – 40 over 30 ight).left( 23 over 10 + 107 over 25 – 32 over 25 ight))

( = left( 15 + 24 – 40 over 30 ight).left( 115 + 214 – 64 over 50 ight))

( = – 1 over 30.265 over 50)

( = – 53 over 300)

d) (left( – 5 ight).12:left< left( – 1 over 4 ight) + 1 over 2:left( – 2 ight) ight> + 11 over 3)

( = – 60:left< 1 over 4 + 1 over 2 imes left( – 1 over 2 ight) ight> + 1.1 over 3)

( = – 60:left< – 1 over 4 – 1 over 4 ight> + 11 over 3)

( = – 60:left( 1 over 2 ight) + 11 over 3)

( = 120 + 11 over 3)

( = 1211 over 3)

2. Giải bài 2 trang 89 sgk Toán 7 tập 2

Với quý hiếm nào của x thì ta có:

a)|x| + x = 0; b) x + |x| = 2x.

Bài giải:

a) Ta có:

♦ cùng với thì |x| = x

Khi kia |x| + x = 0 ⇒ x + x = 0 tuyệt 2x = 0 ⇒x = 0 (nhận) (1)

♦ với x

3. Giải bài 3 trang 89 sgk Toán 7 tập 2

Từ tỉ lệ thức (a over b = c over dleft( a e c,b e pm d ight)) hãy rút ra tỉ lệ thức: (a + c over a – c = b + d over b – d)

Bài giải:

Áp dụng đặc thù tỉ lệ thức ta có:

(a over b = c over d = > a over b = a + c over b + d = a – c over b – d)

( Rightarrow a + c over b + d = a – c over b – d)

( Rightarrow a + c over a – c = b + d over b – d)

4. Giải bài 4 trang 89 sgk Toán 7 tập 2

Ba đơn vị chức năng kinh doanh đầu tư chi tiêu vốn tỉ trọng với 2:5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi trường hợp số chi phí lãi là 560 triệu đ và tiền lãi được phân tách tỉ lệ thuận với vốn đầu tư?

Bài giải:

Gọi a, b, c là tiền lãi của mỗi đối chọi vị.

Vì chi phí lãi được phân tách tỉ lệ với vốn đầu tư chi tiêu nên a, b, c tỉ lệ thành phần với 2, 5 với 7 vì chưng đó:

(a over 2 = b over 5 = c over 7) cùng a +b +c = 560

( Rightarrow a over 2 = b over 5 = c over 7 = a + b + c over 2 + 5 + 7 = 560 over 14 = 40)

Suy ra: a = 2.40 = 80

b = 5.40 =200

c = 7.40 = 280

Vậy số chi phí lãi của mỗi đơn vị chức năng lần lượt là 80 triệu, 200 triệu, 280 triệu.

5. Giải bài 5 trang 89 sgk Toán 7 tập 2

Chia hàm số: (y = – 2x + 1 over 3). Những điểm sau đây có thuộc thứ thị hàm số không?

(Aleft( 0;1 over 3 ight);Bleft( 1 over 2; – 2 ight);Cleft( 1 over 6;0 ight)).

Bài giải:

Gọi (d) là đồ vật thị của hàm số : (y = – 2x + 1 over 3)

♦ cùng với điểm (Aleft( 0;1 over 3 ight)), ta có:

(left. matrixy_A = 1 over 3 cr – 2x_A + 1 over 3 = – 2.0 + 1 over 3 = 1 over 3 cr ight} Rightarrow y_A = – 2x_A + 1 over 3)

Vậy (Aleft( 0,1 over 3 ight) in left( d ight))

♦ cùng với điểm (Bleft( 1 over 2; – 2 ight))

(left. matrixy_B = – 2 cr – 2x_B + 1 over 3 = – 2.1 over 2 + 1 over 3 = – 1 + 1 over 3 = – 2 over 3 cr ight} Rightarrow y_B e – 2x_B + 1 over 3)

Vậy (Bleft( 1 over 2; – 2 ight) otin left( d ight))

♦ cùng với điểm (Cleft( 1 over 6;0 ight))

(left. matrixy_C = 0 cr – 2x_C + 1 over 3 = 2.1 over 6 + 1 over 3 = – 1 over 3 + 1 over 3 = 0 cr ight} Rightarrow y_C = – 2x_C + 1 over 3)

Vậy (Cleft( 1 over 6;0 ight) in d)

6. Giải bài 6 trang 89 sgk Toán 7 tập 2

Biết rằng đồ vật thị của hàm số y = ax trải qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm kiếm a.

Bài giải:

Gọi (d) là đồ thị của hàm số y = ax. Bởi vì M(-2;-3) ∈ (d) đề nghị yM = axM.

Hay – 3 = a(-2) ⇒ a =(3 over 2).

Vậy a = (3 over 2)

7. Giải bài xích 7 trang 89 sgk Toán 7 tập 2

Biểu đồ tiếp sau đây biểu diễn tỉ trọng (%) trẻ nhỏ từ 6 mang lại 10 tuổi đang học Tiểu học tập ở một số vùng của nước ta:

Hãy đến biết:

a) tỉ trọng (%) trẻ em từ 6 tuổi mang lại 10 tuổi của vùng Tây Nguyên, vùng đồng bởi sông Cửu Long đi học Tiểu học.

b) Vùng nào bao gồm tỉ lệ (%) trẻ nhỏ từ 6 tuổi mang lại 10 tuổi đi học Tiểu học tập cao nhất, rẻ nhất.

*

Bài giải:

a) Ý nghĩa của các con số ngơi nghỉ trục hoành:

Các con số trên trục hoành mang ý nghĩa chỉ số trẻ em (từ 0 em đến 100 em) trong độ tuổi từ 6 cho 10 tuổi ở 1 vùng trên non sông ta.

b) Tỉ lệ trẻ em từ 6 mang lại 10 tuổi của vùng Tây Nguyên đến lớp đạt 92,29% (so với số lượng dân sinh trong độ tuổi).

Tỉ lệ trẻ em từ 6 mang đến 10 tuổi của vùng đồng bằng sông Cửu Long tới trường đạt 87,81% (so với số lượng dân sinh trong độ tuổi).

c) Đưa vào biểu vật ta thừa nhận thấy.

Vùng đồng bởi sông Hồng có tỉ lệ trẻ nhỏ từ 6 – 10 tuổi đi học tiểu học tối đa và vùng đồng bởi sông Cửu Long có tỉ lệ trẻ em từ 6 – 10 tuổi đi học tiểu học thấp nhất.

8. Giải bài xích 8 trang 90 sgk Toán 7 tập 2

Để tìm hiểu về sản lượng hoa màu của một xã, người ta chọn 120 thửa để gặt test và khắc ghi sản lượng của từng thửa (tính theo tạ/ha). Công dụng được tạm bố trí như sau:

Có 10 thửa đạt năng suất 31 tạ/ha; Có đôi mươi thửa đạt năng suất 34 tạ/ha

Có 30 thửa đạt năng suất 35 tạ/ha; tất cả 15 thửa đạt năng suất 36 tạ/ha

Có 10 thửa đạt năng suất 42 tạ/ha; tất cả 10 thửa đạt năng suất 40 tạ/ha

Có 5 thửa đạt năng suất 42 tạ/ha; Có 20 thửa đạt năng suất 44 tạ/ha.

a) tín hiệu ở đó là gì? Hãy lập bảng “tần số”.

b) trình diễn bằng biểu thiết bị đoạn thẳng.

c) kiếm tìm mốt của vết hiệu.

d) Tính số trung bình cộng của lốt hiệu.

Bài giải:

a) tín hiệu : Sản lượng mùa màng của mỗi thửa ruộng

Bảng tần số

Năng suất tạ/ha3134353638404244
Tần số102030151010520N=120

b) Biểu thiết bị đoạn thẳng

*

c) kiểu mẫu là giá chỉ trị có tần số lớn số 1 trong bảng tần số. Vậy kiểu mẫu của tín hiệu là 35 tạ/ha.

d) Số mức độ vừa phải cộng của những giá trị

(ar X = 31.10 + 34.20 + 35.30 + 36.15 + 38.10 + 40.10 + 42.5 + 44.20 over 120)

(ar X = 4450 over 120 ⇒ ar X approx 37,1) (tạ/ha)

9. Giải bài bác 9 trang 90 sgk Toán 7 tập 2

Tính quý hiếm của biểu thức 2,7c2 – 3,5c theo thứ tự tại c = 0,7; (2 over 3;11 over 6)

Bài giải:

Đặt A = 2,7c2 – 3,5c

♦ với c = 0,7 ta gồm :

A = 2,7.(0,7)2 – 3,5.0,7 = 2,7.0,49 – 3,5.0,7 = 1,323 – 2,45 = – 1,127

♦ với c = (2 over 3) ta có:

(A = 2,7.left( 2 over 3 ight)^2 – 3,5.left( 2 over 3 ight) = 2,7.4 over 9 – 3,5.2 over 3)

( = 10,8 over 9 – 7 over 3 = 10,8 – 21 over 9 = – 10,2 over 9)

♦ Với c = (11 over 6 = 7 over 6), ta có:

(A = 2,7.(7 over 6)^2 – 3,5.(7 over 6) = 2,7.49 over 36 – 3,5.7 over 6)

( = 132,3 over 36 – 24,5 over 6 = 132,3 – 147 over 36 = – 14,7 over 36 = – 4,9 over 12)

10. Giải bài bác 10 trang 90 sgk Toán 7 tập 2

Cho các đa thức

A = x2 – 2x – y2 + 3y – 1

B = -2x2 + 3y2 – 5x + y + 3

C = 3x2 – 2xy + 7y2 – 3x – 5y – 6

Tính:

a) A + B – C;

b) A – B + C;

c)-A + B + C.

Bài giải:

Có nhì cách trình bày với bài này: một là chúng ta cũng có thể liệt kê hết các bộ phận ra hoặc bạn sắp xếp theo cùng thứ tự và tính như sau:

*

11. Giải bài xích 11 trang 90 sgk Toán 7 tập 2

Tìm x, biết:

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1).

Xem thêm: Bài 33 Trang 77 Sgk Toán 8 Tập 2,33,34 Trang 77 Sgk Toán 8 Tập 2

b) 2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

Bài giải:

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1).

2x – 3 – x + 5 = x +2 – x +1

⇒ x +2 =3

⇒ x = 3 – 2

⇒ x = 1

Vậy x = 1

b) 2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

⇒ 2x – 2 – 5x -10 = -10

⇒ 2x – 5x = -10 + 10 + 2

⇒ -3x = 2

⇒ x = ( – 2 over 3)

Vậy x = ( – 2 over 3)

12. Giải bài bác 12 trang 90 sgk Toán 7 tập 2

Tìm thông số a của đa thức P(x) =ax2 + 5x + 3, hiểu được đa thức này có một nghiệm là (1 over 2)

Bài giải:

P(x) gồm nghiệm là (1 over 2) tức là P((1 over 2)) = 0 bởi vì đó:

(a.1 over 4 + 5.1 over 2 – 3 = 0)

⇒ (a.1 over 4 = 3 – 5 over 2)

⇒ (a1 over 4 = 1 over 2)

⇒ (a = 1 over 2.4)

⇒ a = 2

Vậy đa thức P(x) =2x2 + 5x – 3

13. Giải bài xích 13 trang 90 sgk Toán 7 tập 2

a) kiếm tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 – 2x;

b) Hỏi nhiều thức Q(x) =x2 +2 bao gồm nghiệm hay là không ? vì chưng sao?

Bài giải:

a) Ta có: P(x) = 0 khi 3 – 2x = 0

⇒ -2x = -3 ⇒ x = (3 over 2)

b) Q(x) =x2 +2 là đa thức không tồn tại nghiệm vì chưng x2 ≥ 0

2 > 0 (theo quy tắc nhân nhì số hữu tỉ thuộc dấu)

⇒ x2 + 2 > 0 với mọi x

Nên Q(x) không tồn tại nghiệm trong R

Bài ôn cuối năm phần Hình học:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 7 cùng với giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 88 89 90 sgk toán 7 tập 2!