- Chọn bài xích -Bài 1: khái niệm về biểu thức đại sốBài 2: giá trị của một biểu thức đại sốBài 3: Đơn thứcBài 4: Đơn thức đồng dạngBài 5: Đa thứcBài 6: Cộng, trừ đa thứcBài 7: Đa thức một biếnBài 8: Cộng, trừ nhiều thức một biếnBài 9: Nghiệm của nhiều thức một biếnÔn tập chương 4 - Phần Đại số

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách Giải Sách bài bác Tập Toán 7 bài xích 7: Đa thức một biến giúp cho bạn giải những bài tập trong sách bài bác tập toán, học giỏi toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Bài 34 trang 24 sách bài bác tập Toán 7 Tập 2: mang lại ví dụ một đa thức một biến mà:

a. Bao gồm hệ số cao nhất bằng 10, hệ số tự do bằng -1

b. Chỉ có cha hạng tử

Lời giải:

Có những đáp số, chẳng hạn:

a) 10x5 + x – 1; 10x5 – x3 + x2 – 1

b) 4x5 – x4 + 2x3; x5 – x2 + x.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 đa thức một biến

Bài 35 trang 24 sách bài bác tập Toán 7 Tập 2: Thu gọn các đa thức sau và sắp xếp theo lũy thừa sút của biến:

a. X5 – 3x2 + x4 – 50% x – x5 + 5x4 + x2 – 1

b. X – x9 + x2 – 5x3 + x6 – x + 3x9 + 2x6 – x3 + 7

Lời giải:

a. Ta có: x5 – 3x2 + x4 – 1/2 x – x5 + 5x4 + x2 – 1 = -2x2 + 6x4 – một nửa x – 1

Sắp xếp: 6x4 – 2x2 – 50% x – 1

b. Ta có: x – x9 + x2 – 5x3 + x6 – x + 3x9 + 2x6 – x3 + 7

= 2x9 + x2 – 6x3 + 3x6 + 7

Sắp xếp: 2x9 + 3x6 – 6x3 + x2 + 7

Bài 36 trang 24 sách bài bác tập Toán 7 Tập 2: Thu gọn gàng và sắp tới xếp những số hạng của đa thức theo lũy vượt tăng của biến. Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do:

a. X7 – x4 + 2x3 – 3x4 – x2 + x7 – x + 5 – x3

b. 2x2 – 3x4 – 4x5 – một nửa x – x2 + 1

Lời giải:

a. Ta có: x7 – x4 + 2x3 – 3x4 – x2 + x7 – x + 5 – x3

= 2x7 – 4x4 + x3 – x + 5 – x2

Sắp xếp: 5 – x – x2 + x3 – 4x4 + 2x7

b. Ta có: 2x2 – 3x4 – 4x5 – một nửa x – x2 + 1 = -2x2 – 3x4 – 4x5 – 50% x + 1


Sắp xếp: 1 – một nửa x – 2x2 – 3x4 – 4x5

Hệ số cao nhất là -4, hệ số tự bởi là 1.

Bài 37 trang 25 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Tính giá chỉ trị của các đa thức sau:

a. X2 + x4 + x6 + x8 + … + x100 trên x = -1

b. Ax2 + bx + c trên x = -1; x = 1 (a, b, c là hằng số)

Lời giải:

a. Nuốm x = -1 và đa thức, ta có:

(-1)2 + (-1)4 + (-1)6 + … + (-1)100 =

*

Vậy giá trị đa thức bằng 50 trên x = -1.

b. * cố gắng giá trị x = -1 vào đa thức, ta có:

a(-1)2 + b(-1) + c = a – b + c

Vậy giá trị đa thức bởi a – b + c trên x = -1

* nạm giá trị x = 1 vào đa thức, ta có:

a.12 + b.1 + c = a + b + c

Vậy giá trị đa thức bằng a + b + c tại x = 1.

Bài 7.1 trang 25 sách bài bác tập Toán 7 Tập 2: mang lại f(x)= x5 + 3x2 − 5x3 − x7 + x3 + 2x2 + x5 − 4x2 − x7;

g(x) = x4 + 4x3 − 5x8 − x7 + x3 + x2 − 2x7 + x4 – 4x2 − x8.

Thu gọn và sắp xếp các nhiều thức f(x) và g(x) theo luỹ thừa giảm của biến rồi tìm bậc của nhiều thức đó.

Lời giải:

f(x) = x5 + 3x2 − 5x3 − x7 + x3 + 2x2 + x5 − 4x2 − x7

⇒ f(x) =2x5 – 4x3 + x2

Đa thức tất cả bậc là 5

g(x) = x4 + 4x3 – 5x8 – x7 + x3 + x2 – 2x7 + x4 – 4x2 – x8

⇒ g(x) = -6x8 – 3x7 + 2x4 + 5x3 – 3x2.

Xem thêm: Post Engagement Là Gì ? Cách Đọc Chỉ Số Engagement Rate 2022

Đa thức có bậc là 8.

Bài 7.2 trang 25 sách bài xích tập Toán 7 Tập 2: quý giá của đa thức x + x3 + x5 + x7 + x9 + …… + x101 tại x = -1 là:

(A) -101;